Hyppää sisältöön
Media

Åtgärdsprogram för skydd av tumlaren

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 8.11.2006 11.40
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid miljöministeriet har för miljöminister Jan-Erik Enestam lagt fram ett förslag till åtgärder för att främja skyddet av tumlaren i Finland. En del av åtgärderna, till exempel begränsningarna vid fiske och observatörsprogrammet, baserar sig på EU-lagstiftning. Dessutom är det viktigt att följa upp tumlarens förekomst i finska territorialvatten och att delta i internationella forskningsprojekt om tumlaren. En del av åtgärdsprogrammet har redan börjat verkställas.

Arbetsgruppens rapport behandlar också allmänt tumlarens levnadsvanor och förekomst i Finland från mitten av 1800-talet. Före 1940-talet var tumlare relativt vanliga i finländska havsområden. Uppgifter om förekomsten har samlats i ett tumlarregister som upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Tumlaren är fredad i lag i Finland och på Åland. I rapporter om skyddet av utrotningshotade arter har tumlaren inte behandlats på sista tiden, eftersom det inte har funnits bevis på att arten förökat sig i Finland. Utifrån de uppgifter som samlats in och kontrollerats för åtgärdsprogrammet är det dock möjligt att tumlaren förköat sig även i Finland. Arbetsgruppen anser att man borde överväga att inkludera arten i bedömningarna av utrotningshotade arter i Finland.

Ett av målen för programmet är att minska antalet tumlare som fastnar i fiskeredskap. En EU-förordning från år 2004 förbjuder drivgarnsfiske i hela Östersjön från och med år 2008. Miljöministeriets arbetsgrupp anser dock att drivgarnsfiske av sik och strömming i de finska kustvattnen inte utgör något hot mot tumlaren. Arbetsgruppen har skickat ett initiativ i frågan till jord- och skogsbruksministeriet. Miljöministeriet sammanställer också tillsammans med andra instanser exakta anvisningar för hur man skall göra om en tumlare fastnat i ett fiskeredskap eller drivit upp på land.

I år har Finland startat det observatörsprogram som förutsätts av EU. Programmet syftar till att samla in uppgifter om oavsiktlig fångst av tumlare från fiskebåtar minst 15 meter. Två tidsbundna tjänster för inspektörer har inrättats vid jord- och skogsbruksministeriet och förlagts till Egentliga Finlands TE-central i Åbo.

EU:s naturdirektiv och de internationella skyddskonventionerna förpliktar Finland att följa upp förekomsten av tumlare i landets territorialvatten. Som en följd av den kampanj som miljöministeriet inledde år 2001 har tumlarobservationerna ökat. Enligt arbetsgruppen betyder detta inte nödvändigtvis att tumlarna skulle ha ökat i antal, utan det är snarare sannolikt att det nu är lättare för allmänheten att meddela om sina tumlarobservationer än tidigare. För allmänhetens observationer finns det en elektronisk anmälningsblankett på adressen www.pyoriainen.fi.

Tilläggsinformation: Överinspektör Penina Blankett, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9518, 050 463 8196, fö[email protected]