Yhden luukun palvelujen lainsäädäntöhanke

YM063:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa kehitetään ympäristöllisiä lupamenettelyjä koskevaa sääntelyä ja edistetään keskeisiä ns. yhden luukun mallin toteuttamiseen
liittyviä hallitusohjelman kirjauksia. Tavoitteena on yhden valtakunnallisen toimivallan omaavan lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM063:00/2023

Asianumerot VN/27126/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 20.10.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 11.10.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 3 Kunnat, kaupungit ja valtion aluehallinto

Alaluku 3.2 Valtion aluehallinto

Luku 7 Puhtaan energian Suomi

Alaluku 7.3 Luvituksen sujuvuudesta Suomen kilpailuetu

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Johanna Korpi, Lainsäädäntöjohtaja
puh. +358 295 250 278
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ympäristöllisten menettelyiden nykyistä tiiviimpi yhteensovittaminen tai mahdollinen yhdistäminen uudessa lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisessa edellyttää muutoksia erityisesti uudistuksen kohteena olevien ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen toimivaltaan ja ympäristöllisiä lupamenettelyitä koskevaan lainsäädäntöön. Työtä on tarkoituksenmukaista pyrkiä osittamaan useampaan kokonaisuuteen (työpaketit 1 – 4), seuraavasti:
1) eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019, jälj. yhteensovittamislaki) kehittäminen vastaamaan uutta virastomallia
2) ympäristölupien, vesilupien ja maa-aineslupien sekä luonnonsuojelulain mukaisten eräiden päätösten yhteiskäsittelyä koskevien säännösten valmistelu
3) ympäristöllisten lupamenettelyiden (YSL, VL, maa-aineslaki) sekä YVA-menettelyn ja Natura-arvioinnin suhteen arviointi, yhteensovittaminen ja selkeyttäminen
4) viimeaikaisen lupamenettelyjen kehittämistä koskevan EU-sääntelyyn pohjautuvan sääntelyn
suhde yhteensovittamislakiin ja etusijamenettelyyn

Lisäksi hallitusohjelman kirjauksen toimeenpano YVA-lain hankeluettelon tuulivoimalahankkeiden YVA-rajan laskemisesta kattamaan kaikki teolliset hankkeet liitetään tähän hallituksen esitykseen.

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään ympäristöllisiä lupamenettelyjä koskevaa sääntelyä ja edistetään keskeisiä ns. yhden luukun mallin toteuttamiseen
liittyviä hallitusohjelman kirjauksia. Tavoitteena on yhden valtakunnallisen toimivallan omaavan lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä.

Lähtökohdat

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen on 1.8.2023 asettanut seurantaryhmän tukemaan ja edistämään hallitusohjelman yhden luukun mallin mukaista ympäristöllistä luvitusta (Yhden luukun palvelujen hanke). Tämän ympäristöministeriön hallinnonalaa koskevan hankkeen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman mukaista valtion aluehallinnon uudistusta ja siihen liittyviä ympäristöllisten lupamenettelyjen kehittämistoimia. Hanke keskittyy perustettavan uuden lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen myötä syntyvään ympäristötehtävien ”yhteen luukkuun” ja hallitusohjelman yhden luukun mallia edistävän lupamenettelyn toteuttamiseksi tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmisteluun.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät kootaan uuteen perustettavaan monialaiseen virastoon, johon yhdistetään Valvira, Aluehallintovirastot sekä ELY-keskusten Y-vastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät. Uudessa virastossa ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden.
Jatkossa uudella lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisella olisi vastuullaan lupamenettelyn eteneminen ja yhteensovittaminen. Tavoitteena on sujuvoittaa ja vahvistaa yhdenmukaista lupa- ja valvontakäytäntöä koko Suomessa.