Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

YM078:00/2023 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2025 voimaan astuvaa rakentamislakia erinäisiltä osin Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan tehtävän joitakin lakiteknisiä korjauksia rakentamislakiin ja liitelakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM078:00/2023

Asianumerot VN/34558/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.12.2023 –

Asettamispäivä 1.12.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

HE rakentamislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksellä korjataan rakentamislakia jo ennen lain voimaantuloa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella selkeämmäksi ja vähemmän byrokratiaa aiheuttavaksi. Orpon hallitusohjelma 6.5.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Martinkauppi, Hallitusneuvos
puh. +358 295 250 177
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja purkaa rakentamisen sääntelyä. Esityksellä kevennetään rakentamisen hallinnollista taakkaa ja vähennetään byrokratiaa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2025 voimaan astuvaa rakentamislakia erinäisiltä osin Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan tehtävän joitakin lakiteknisiä korjauksia rakentamislakiin ja liitelakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

Lähtökohdat

Eduskunta hyväksyi rakentamislain (751/2023) 1.3.2023 ja laki vahvistettiin 21.4.2023. Raken-tamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Eduskunta teki vastauksessaan EV 333/2022 vp lukuisia muutoksia hallituksen esitykseen HE 139/2022 vp nähden.

Suurimpana muutoksena maankäyttö- ja rakennuslakiin verrattuna oli ilmastonmuutoksen tor-junnan tuominen osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Rakentamislakiin säädettiin uudet olen-naiset tekniset vaatimukset rakennuksen elinkaaresta ja vähähiilisyydestä. Yksinkertaisempi lu-pajärjestelmä ja korkeampi lupakynnys sujuvoittavat rakentamista. Rakennuslupa, toimenpide-lupa ja toimenpideilmoitus korvattiin yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Lupakynnys asetettiin kuntien rakennusjärjestyksiin verraten keskimäärin aiempaa korkeammalle. Rakenta-mislupaa haetaan tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Rakentamisen laatua parannettiin päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuulla. Suunnittelijoi-den ja työnjohtajien pätevyyksille säädettiin pätevyysrekisteri.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman1 (2023) mukaan hallitus korjaa säädettyä ra-kentamislakia niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus sel-keytyy sekä päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Määritellään lakiin rakennuslupien käsittelyaikatakuu.

Lisätietoja

Lisää aiheesta