Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YM078:00/2023 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2025 voimaan astuvaa rakentamislakia erinäisiltä osin Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan tehtävän joitakin lakiteknisiä korjauksia rakentamislakiin ja liitelakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM078:00/2023

Asianumerot VN/34558/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.12.2023 –

Asettamispäivä 1.12.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

HE rakentamislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksellä korjataan rakentamislakia jo ennen lain voimaantuloa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella selkeämmäksi ja vähemmän byrokratiaa aiheuttavaksi. Orpon hallitusohjelma 6.5.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Martinkauppi, Hallitusneuvos
puh. +358 295 250 177
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja purkaa rakentamisen sääntelyä. Esityksellä kevennetään rakentamisen hallinnollista taakkaa ja vähennetään byrokratiaa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2025 voimaan astuvaa rakentamislakia erinäisiltä osin Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan tehtävän joitakin lakiteknisiä korjauksia rakentamislakiin ja liitelakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

Lähtökohdat

Eduskunta hyväksyi rakentamislain (751/2023) 1.3.2023 ja laki vahvistettiin 21.4.2023. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Eduskunta teki vastauksessaan EV 333/2022 vp lukuisia muutoksia hallituksen esitykseen HE 139/2022 vp nähden.

Suurimpana muutoksena maankäyttö- ja rakennuslakiin verrattuna oli ilmastonmuutoksen torjunnan tuominen osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Rakentamislakiin säädettiin uudet olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen elinkaaresta ja vähähiilisyydestä. Yksinkertaisempi lupajärjestelmä ja korkeampi lupakynnys sujuvoittavat rakentamista. Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus korvattiin yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Lupakynnys asetettiin kuntien rakennusjärjestyksiin verraten keskimäärin aiempaa korkeammalle. Rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Rakentamisen laatua parannettiin päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuulla. Suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksille säädettiin pätevyysrekisteri.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman1 (2023) mukaan hallitus korjaa säädettyä rakentamislakia niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy sekä päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Määritellään lakiin rakennuslupien käsittelyaikatakuu.

Lisätietoja

Lisää aiheesta