Hyppää sisältöön
Media

RAKI2-projektutlysning pågår 10.1.-9.2.2018

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2017 6.24
Nyhet

Målet för regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi, dvs. cirkulär ekonomi, är att nyttiggöra kretsloppsekonomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.

Målet med Raki-programmet är att alla näringsämnen, särskilt fosfor och kväve, så effektivt som möjligt ska tas till vara så att de inte sköljs ut i miljön, framför allt inte i Östersjön.

Temaområden

Målet för programmet för återvinning av näringsämnen (Raki2) är att minska övergödningen och främja målet att före 2020 uppnå god miljöstatus i Östersjön och i vattendragen, hushålla med mineralfosfortillgångarna genom att återvinna näringsämnen samt att skapa bred synlighet och allmän acceptans för näringsåtervinning. Projektidéer efterlyses i första hand inom följande teman:

1. Åtgärder för att främja utvecklingen och användningen av säkra gödselmedel som återvinns ur avloppsvatten

2. Utnyttjande av sidoströmmar vid återvinning av näringsämnen

3. Spridning av konceptet för näringsneutrala kommuner och förande av konceptet i nya områden

4. Innovativa metoder inom kommunikation, rådgivning och utbildning som avser återvinning av näringsämnen

Mer information:

Raki2-programmet: överinspektör Arja Nykänen, [email protected] [arja.nykanen]
tfn 029 525 0053

Annons och ansökningshandlingar: www.ym.fi/naringsatervinning

Ansökningshandlingar för vatten- och havsvårdsprojekt: www.ym.fi/vattenochhavsvard

Vatten- och havsvårdsprojekt: projektchef Jenni Jäänheimo, [email protected],
tfn 0295 250 349