Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus: Valtionavustus luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2022 13.49

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2023 harkinnanvaraisen valtionavustuksen luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen, vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) mukaisina yleisavustuksina yhteisöjen toimintaan ja toimenpiteisiin. Hakuaika alkaa 19.12.2022 ja tämän ilmoituksen mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 31.1.2023.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen kohteena on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen, vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminta. Avustukset maksetaan ympäristöministeriön momentilta 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot).

Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle 2023 käytettävissä 270 000 euroa. Harkinnanvaraiset valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja.

Avustuksen myöntämisen edellytykset 

Avustuksen kohteena olevassa toiminnassa on noudatettava eläinsuojelulakia (247/1996) ja sen nojalla annettuja säännöksiä muun muassa eläintenpidon yleisistä periaatteista, eläinten pitopaikasta ja eläinten hoidosta. 

Hakijalla on oltava käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, sekä erinomainen asiantuntemus avustuksen kohteena olevasta toiminnasta. Hakijalla on oltava tarkoitukseen soveltuvat tilat ja hakija vastaa siitä, että tarvittavat edellytykset toiminnan järjestämiseksi ovat olemassa.

Hakijan tulee olla yhteisö. Hakija ei voi olla yksityishenkilö eikä toiminimi.

Harkintaperusteet 

Avustuksien myöntämisen harkintaa tehdään hakijoiden toimittamien hakemusten perusteella. Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon yllä mainitut myöntämisen edellytykset, yhteisön maantieteellinen kattavuus ja toiminnan vaikuttavuus. Vaikuttavuutta voidaan kuvailla esimerkiksi hoidettavien eläinten määrällä ja luontoon palautettavien eläinten määrällä. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus suhteessa avustuksen kohteena olevaan toimintaan sekä yhteisön talouteen ja muihin tukiin nähden. Myönnettävän avustuksen määrä voi vaihdella näiden harkintakriteerien perusteella.

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava avustuksen käyttöajalle kuluiksi.

Kustannukset, joita ei hyväksytä

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:

 • poistot, lukuun ottamatta edellä kohdassa (investointiavustukset) mukaisia poistoja
 • varainhankinnan kustannukset
 • liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
 • varaukset
 • laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin
 • lainojen lyhennykset
 • lainojen korot
 • ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
 • irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
 • tulospalkkiot
 • oikeudenkäyntikustannukset
 • oikeuden langettamat korvaukset
 • rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot
 • avustuksen palautus, takaisinperintävelvoitteet tai luottotappio edelleen jaetusta avustuksesta
 • yleiset hallintokulut, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tilintarkastuskulut.

Avustuspäätökset ja avustuksen määrä

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2023 loppuun mennessä. Avustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa. Avustus maksetaan avustuspäätöksen nojalla yhdessä erässä hakijan ilmoittamalle tilille.

Toimintaan myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 75 prosenttia avustuksen kohteena olevan toiminnan kuluista. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää varsinaisen toiminnan kuluja. Avustus on käytettävä pelkästään luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitamiseen, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan. Avustusta ei voida käyttää EU-valtiotukisääntelyssä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.

Avustuksen hakeminen    

Avustusta haetaan kirjallisesti ympäristöministeriöstä 31.1.2022 mennessä. Hakemukset toimitetaan allekirjoitettuina ja skannattuina ympäristöministeriön kirjaamoon, [email protected] tai allekirjoitettuina ympäristöministeriön postiosoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2B Helsinki. 

Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot ja kuvaukset ja liitteet: 

 • Yhteystiedot: nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset internetsivut
 • Yhdyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Pankkitilitiedot
 • Yhteisön keskeinen toiminta, johon avustusta haetaan
 • Maantieteellinen/valtakunnallinen kattavuus (missä alueella toimii ja mistä eläimiä tulee)
 • Toiminnan vaikuttavuus (arvio rauhoitettujen hoitoon tulevien eläinten määrästä ja luontoon palautuvien rauhoitettujen eläinten määrästä) 
 • Toiminnan tuotot ja kulut eritellysti 
 • Selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta
 • Selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista
 • Avustusten määrä:
  • Ympäristöministeriöltä haettavan avustuksen määrä
  • Avustushakemuksen kohteena olevan toiminnan tuotot
  • Muut valtionavustukset vuodelle 2022 (haettu/saatu)
  • Kunnan avustukset vuodelle 2022 (haettu/saatu)
  • Muu rahoitus (mm. oma rahoitus ja muu kuin valtiolta tai kunnalta haettu/saatu avustus)
  • Avustettavan toiminnan kokonaisrahoitus (edellä mainitut summat yhteensä)
 • Hakijan vapaamuotoinen vakuutus hakijan tilojen ja toiminnan asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminta on eläinsuojelulain mukaista (”Vakuutamme, että…”)
 • Liitteet:
  • Yhteisön säännöt
  • Selvitys muista avustuksista vuodelle 2023
  • Viimeisin yhteisön kokouksen vahvistama toimintakertomus
  • Viimeisin yhteisön kokouksen vahvistama tilinpäätös
  • Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
  • Talousarvio vuodelle 2023 
  • Yhdistys- tai kaupparekisteriote, tai muu selvitys, jos ilmenee, että hakija on oikeushenkilö
  • Selvitys hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta
  • Hakijan pakotevakuutus

Hakemuksia ei voida käsitellä, mikäli tiedot ovat puutteelliset. Jälkikäteen hakemuksesta puuttuvia liitteitä (esim. tilinpäätösasiakirjat) voi erikseen lähettää sähköpostitse ([email protected]) tai postitse osoitteeseen Ympäristöministeriö, Kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. 

Tiedot haettavista avustuksista julkaistaan ympäristöministeriön harkinnanvaraisten avustusten internetsivuilla. 

Raportointi ja kirjanpito 

Avustuksen saajan tulee antaa valtionavustuslain perusteella valtionapuviranomaiselle avustuksen maksamiseksi ja valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot.

Ympäristöministeriöllä tai sen valtuuttamalla toisella viranomaisella tai ulkopuolisella tilintarkastajalla on valtionavustuslain 16 §:n mukaisesti oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia avustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Valtionapuviranomaiset seuraavat myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun. 

Yleisavustukseen liittyvät tulot ja hyväksyttävät kulut tulee olla selkeästi eroteltuna toimijan muusta kirjanpidosta esimerkiksi perustamalla yleisavustukselle oma kustannuspaikka, projektikoodi tai muu tunniste kirjanpitoon. Kirjanpidosta tulee selkeästi käydä ilmi yleisavustuksena tilitettävät hyväksyttävät kulut.

Avustuksen saaja on velvollinen esittämään ympäristöministeriölle kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. 

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla.

Sovellettava lainsäädäntö

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Tässä hakuilmoituksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtionavustuslain mukaisina yleisavustuksina yhteisöjen toimintaan ja toimenpiteisiin.

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksen saamisen edellytyksiä valtionavustuslain nojalla ovat: 

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä
 • avustuksen kilpailuneutraalisuus. 

Hallintoasioissa noudatettavaa menettelyä ohjaa hallintolaki (434/2003), jossa säädetään mm. asioiden käsittelystä viivytyksettä, asioiden selvittämisvelvollisuudesta ja päätösten perustelemisesta. Valtionavustuksia käsiteltäessä on hallintolain säännökset huomioitava. 

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle eli ympäristöministeriölle. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Valtionapuviranomaisen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen noudatetaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019).

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Lisätietoja:

Katri Päivärinta
Asiantuntija
[email protected]
+358 295 250 097