Hyppää sisältöön
Media

Statssekreterare Wallins tal vid Fastighets- och byggforum

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 16.11.2006 13.27
Pressmeddelande -

"Begreppet konkurrenskraft har slagit rot allt kraftfullare även i offentliga sektorns vokabulär. Konkurrensen riktar sig inte längre enbart mot produkter och tjänster, utan även den byggda miljön. Livsmiljöns kvalitet har därför blivit en lokal och nationell konkurrensfaktor", sade miljöministeriets statssekreterare Stefan Wallin i sitt tal idag i Helsingfors vid Fastighets- och byggnadsforum.

"Boende- och livsmiljöns kvalitet är idag en viktig faktor då arbetstagare, familjer och seniorer som ska gå i pension väljer sina framtida boplatser mellan stadsdelar, kommuner och stadsregioner. Konkurrensen om goda skattebetalare är hård", betonade Wallin.

Hurdan är då en livsmiljö av hög kvalitet som uppfyller människornas önskemål?

"Bostadsproduktionen var ännu för några årtionden sedan mycket producentcentrerad och vid bostadsbyggandet betonades den hypotetiska medelinvånarens behov. Än i denna dag bestäms kvaliteten utifrån byggandets miniminivå, de offentliga bestämmelserna. Man lär sig dock hela tiden mer om invånarnas behov och önskemål. Man har blivit medveten om att det inte finns någon genomsnittsinvånare, utan bostadsproduktionen måste hela tiden svara mot individuella boendebehov", betonade Wallin.

Enligt Wallin är kommunerna i nyckelposition då det gäller att definiera kvalitet och identitet eftersom de har de nödvändiga redskapen: planläggningen, byggnadsordningen och tomtöverlåtelsevillkoren. Enligt honom passar de grova redskapen även i mindre kommuners händer.

"Sibbo är ett gott exempel där kommunen och de privata aktörerna har startat ett brett planerings- och utredningsarbete för att öka tomtutbudet. Jag understöder sådan initiativrikedom som ett försvarstal för kommunal självbestämmanderätt och som en försvarskamp mot tvångsmetoder som andra driver på. Att konkurrera med kvalitet är vardag numera för byggherrar och entreprenörer och planeringens kvalitet har en betydande betydelse för slutresultatets kvalitet", betonade Wallin.

"Bostadsbyggandet i vårt land är enligt mig på väg i rätt riktning. Merparten av invånare i nya bostäder är nöjda med sina bostäder och bostädernas kvalitet uppskattas. Även invånarnas möjligheter att påverka sina bostäders lösningar har de senaste årtiondena tydligt ökat. Vi är emellertid fortfarande långt ifrån målsättningarna som definierats i byggnads- och fastighetsbranschens gemensamma Bra boende 2010 -vision, som är att göra Finland till ett boendets modelland", bedömer Wallin.