Hyppää sisältöön
Media

Ny grund för EU:s och Rysslands miljösamarbete

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 10.10.2006 9.30
Pressmeddelande -

EU:s och Rysslands samarbete i miljö- och naturskyddsfrågor startade idag på helt ny grund då man i Helsingfors underskrev ett dokument om samarbete på området. I dokumentet definieras principerna för samarbetet, målsättningar och praktiska arrangemang. För samarbetet grundades sju olika arbetsgrupper, varav en del inledde sitt arbete genast efter underteckningen.

Finlands miljöminister Jan-Erik Enestam fungerade som värd för det historiska första mötet för det permanenta partnerskapsrådet för miljöbranschen. Vid mötet deltog Rysslands naturresursminister Juri Trutnev, EU:s miljökommissarie Stavros Dimas och statssekreteraren vid Tysklands miljöministerium Matthias Machnig.

"Dokumentet som underskrevs idag skapar en stabil grund för dialogen mellan EU och Ryssland på miljöområdet. Vi nöjde oss dock inte med att enbart underteckna avtal, utan vi kavlade genast upp ärmarna och tog itu med det riktiga jobbet, då den första av de arbetsgrupper som grundades höll sitt första konstituerande möte", kommenterade en nöjd minister Enestam.

Klimatförändring, biologisk mångfald och ekonomisk utveckling

Mötets tre viktiga teman var klimatförändringen, skydd av biologisk mångfald samt miljöns och ekonomins utveckling.

"Vi har äntligen fungerande strukturer, med vars hjälp ett tätt och organiserat samarbete är möjligt. Till exempel för att stävja klimatförändringen kan EU och Ryssland föra en äkta dialog. Detta är oerhört viktigt då man i november i Nairobi vid de internationella klimatförhandlingarna begrundar utsläppsbegränsningarna för tiden efter Kyotoprotokollet", betonade Enestam.

Enlgit Enestam är det viktigt att de samarbetsprojekt (JI-projekt) som Kyotoprotokollet möjliggör, så snabbt som möjligt kunde startas i Ryssland. "Investeringar i energieffektivitet samt en ren teknologi gagnar förutom det globala klimatet även Ryssland", konstaterade han.

Ny pondus i skyddet

Ryssland har en avgörande betydelse vid skyddet av den biologiska mångfalden (biodiversitet) och särskilt skyddet av det nordliga barrskogsbältet. Enligt Enestam kan man i EU-Ryssland-samarbetet utnyttja de erfarenheter som Finland har fått från det långvariga bilaterala naturvårdssamarbetet med Ryssland. Med hjälp av EU kan man även få ny pondus i många skyddsåtgärder. Enestam nämner som ett exempel skyddet av skogarna i Finlands och Rysslands 1250 km långa gränszon, den så kallade gröna zonen.

Miljökonsekvenser som går över gränserna skall bedömas omsorgsfullt

"Det går inte att överdriva betydelsen av miljökonsekvensbedömningar som sträcker sig över rikets gränser", betonade Enestam. "Ett gott exempel på en enorm investering, där miljökonsekvenserna måste beaktas omsorgsfullt, är det planerade projektet att dra en gasledning från Ryssland till Tyskland längs Finska vikens botten. Jag är säker på att den internationella miljökonsekvensbedömning som redan inletts, kommer att gynna projektets olika parter genom att den ökar informationsutbytet mellan beslutsfattare, forskare och medborgarna i Östersjöstaterna."

Enestam bedömde att erfarenheter från detta stora projekt kan utnyttjas även i andra projekt. "Därför vore det önskvärt att Ryssland skulle skynda sig att ratificera den så kallade Esbokonventionen som gäller miljöeffekter som sträcker sig över internationella gränser."

Inom miljö- och det ekonomiska samarbetet har ökat samarbete mellan EU och Ryssland varit mer än välkommet, så att det ekologiska och sociala ansvaret i den ekonomiska växelverkan kunde öka. Sådant ansvarsfullt agerande behövs i industrins investeringar, energisamarbetet, jord- och skogsbruket samt fiskeriet. Det är därför viktigt att förenhetliga miljöpolitiken och -lagstiftningen.

Tilläggsuppgifter:

Konsultativa tjänstemannen Martti Poutanen, miljöministeriet, tfn 050 300 6379. Ministerns specialmedarbetare Christian Sjöstrand, tfn 050 599 7876