Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpano: Hallituksen esitys laiksi jätelain ja merenkuun ympäristösuojelulain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista

YM039:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 edellyttämistä lakitason muutoksista. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM039:00/2020

Asianumerot VN/9898/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.2.2020 – 31.10.2021

Asettamispäivä 20.2.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi jätelain ja merenkuun ympäristösuojelulain muuttamisesta (kertakäyttömuovidirektiivi)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  16/2022
  35/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 edellyttämistä lakitason muutoksista. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA).

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 085
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita täytäntöönpanon edellyttämiä toimia direktiivin asettamassa aikataulussa. Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpanon lisäksi hankkeessa valmistellaan jätealan rekistereitä (ns. siirtoasiakirjarekisteri ja jätehuoltorekisteri) koskevia muutoksia jätelakiin ja valtioneuvoston asetukseen jätteistä.

Tiivistelmä

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 edellyttämistä lakitason muutoksista. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA).

Lähtökohdat

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 5.6.2019 direktiivin tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (2019/904/EU). Tämän niin sanotun kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteena on vähentää eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden, oxo-hajoavia muoveja sisältävien muovituotteiden sekä muovia sisältävien kalastusvälineiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevaa sääntelyä eri jäsenvaltioissa.

Lisätietoja