Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhanke (TOVA-lainsäädäntöhanke)

YM033:00/2019 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi. Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata ennallistamistoimet tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM033:00/2019

Asianumerot VN/11745/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 31.3.2022

Asettamispäivä 3.12.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

HE laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 199/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ympäristövahinkorahastoa koskeva laki. Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Rahastosta maksettaisiin korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saataisi perittyä varsinaiselta vastuutaholta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai siksi, että vastuutahoa ei saataisi selvitettyä. Lisäksi rahastosta myönnettäisiin harkinnanvaraisia avustuksia hyvinvointialueen pelastustoimen ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Uudella järjestelmällä tavoitellaan sitä, että toiminnanharjoittajat hoitavat ympäristövelvoitteensa mahdollisimman pitkälle ilman valtion taloudellista väliintuloa. TOVA-lainsäädäntöhankkeessa selvitetään tarve säilyttää nykyiset korvausjärjestelmät eli ympäristövahinkovakuutus ja öljysuojarahasto. Lisäksi hankkeessa laaditaan ehdotukset tulevan korvausjärjestelmän rahoituspohjaksi. Lainsäädäntöhanke toteuttaa pääministerin Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi. Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata ennallistamistoimet tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.

Lähtökohdat

Ympäristövahingon korvaamisesta vastaa ensi sijassa se, jonka toiminnasta vahinko on aiheutunut. Viime kädessä vakavissa ympäristön pilaantumisen vaaratilanteissa rahoitus on turvattu valtion budjettirahoituksella. Valtio on viime vuosina joutunut rahoittamaan noin 120 miljoonalla eurolla toiminnanharjoittajien konkurssien aiheuttamia vakavia ympäristön pilaantumisen vaaratilanteita, koska toissijaisten vastuujärjestelmien kattavuudessa on puutteita. Erityisesti pakollinen ympäristövahinkovakuutus on soveltamisalaltaan riittämätön.

Lainsäädäntöhankkeessa hyödynnetään valtioneuvoston yhteisessä selvitys- ja tutkimushankkeessa ”Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)” saatuja tuloksia kansainvälisestä vertailusta. Tutkimuksen tulosten mukaan kaikissa vertailumaissa on havaittu, että aiheuttajan vastuuseen perustuva lainsäädäntö ei monessa tilanteessa riitä. Kuitenkaan yhtenäistä laaja-alaista toissijaista järjestelmää ei ole yhdessäkään vertailumaassa. Vertailumaissa tai EU:ssa ei ole vireillä uudistuksia tai lainsäädäntöhankkeita, joiden tarkoituksena olisi perustaa uusia toissijaisia vastuujärjestelmiä. Kaikissa vertailumaissa valtion rahoitus jaetaan pääosin budjetin kautta. Tarvittavat varat kerätään pääosin yleiskatteisilla veroilla, mutta joissakin maissa on lisäksi käytössä eri tahoihin kohdistettuja maksuja ja veroja. Yksityisoikeudellisia korvauksia maksavia toissijaisia malleja on käytössä vähän, vaikka niitä on vuosien varrella kokeiltu vertailumaissa jonkun verran. Erillisiä rahoitusjärjestelmiä kiireellisten ympäristövahinkojen ennaltaehkäisytilanteisiin ei ole (esimerkiksi sen estämiseksi, että varastossa olevan kemikaali päätyy ympäristöön), vaan selvityksen mukaan nämä ennaltaehkäisytoimet rahoitetaan vertailumaissa viranomaisten normaalin rahoituksen puitteissa.

Vuonna 2014 ympäristöministeriö asetti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa työryhmän selvittämään merkittäviä ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusriskejä aiheuttavaan yritystoimintaan liittyviä toissijaisia korvaus- ja vastuujärjestelmiä (YMra 23/2014). Raportin tuloksia hyödynnetään TOVA-lainsäädäntöhankkeessa.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.