Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeen RYHTI strateginen ohjausryhmä

YM002:00/2021 Toimielin

Ympäristöministeriö on asettanut strategisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta – hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanon edistäminen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM002:00/2021

Asianumerot VN/14292/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2020 – 31.12.2024

Asettamispäivä 26.10.2020

Toimielimen tyyppi Ohjausryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman mukaisesti hanke tarttuu rakennettua ympäristöä koskevien tietojen yhteentoimimattomuuteen ja saatavuuteen. Rakennetun ympäristön keskeisimmät tiedot kootaan valtakunnalliseen yhteiseen tietojärjestelmään ja tietoalustaan yhteentoimivassa muodossa. Tiedot luodaan yhden kerran, sovitussa muodossa ja ne ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla yhdestä paikasta.
Järjestelmä parantaa rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon saatavuutta, käytettävyyttä ja laatua. Se luo uusia mahdollisuuksia käyttää tietoa niin julkishallinnossa kuin yritystoiminnassa ja helpottaa jokaisen kiinnostuneen tiedonsaantia omaan ympäristöön suunnitelluista muutoksista.

Vaikuttavuustavoitteet
Ryhti-hanke edistää seuraavia laajempia tavoitteita:
• Yhteentoimiva tieto on esteettömästi käyttäjien saatavissa koko yhteiskunnassa.
• Laadukas tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä sekä edistää liiketoimintaa ja palveluja.

Toiminnalliset tavoitteet
Ryhti-hankkeen aikana:
• Luodaan valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen alueidenkäytön suunnitelma- ja rakennustiedotyhteentoimivassa muodossa.
• Päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla.
• Rakennetun ympäristön tiedot on määritetty, ja ala on ottanut määrittelyjä käyttöön.
• Tiedon yhteentoimivuus paranee

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö on asettanut strategisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta – hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanon edistäminen.

Lähtökohdat

Käynnissä on maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Uudistuksessa säädetään sähköisistä menettelyistä ja niihin liittyvistä kansallisista ratkaisuista.
Hallitusohjelman mukaan luodaan uusi rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Valtakunnallisella digitaalisella rakennetun ympäristön rekisterillä ja tietoalustalla tarkoitetaan uutta yhteistä tietovarantoa sekä sen ja muiden tietovarantojen käyttöä varten rakennettua tietojärjestelmäkokonaisuutta. Toiminta tähtää koko Suomen rakennetusta ympäristöstä tehtävään kansallisesti ja kansainvälisesti yhteensopivaan, yhtenäiseen digitaaliseen kaksoseen.
Hallitusohjelmakirjausta varten on perustettu ympäristöministeriön rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hanke (Ryhti).
Ympäristöministeriö on 10.12.2019 asettanut Rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän. Sen tehtävänä on rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden edistäminen, aihealueeseen liittyvän tiedon osaamisen ja alan kyvykkyyden lisääminen, lainsäädäntöä ja hallintaa koskevien muutostarpeiden tunnistaminen ja välittäminen ao. hallintoon, yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvittavien teemaryhmien perustaminen sekä laajan vuorovaikutuksen organisoiminen toimialan toimijoiden kanssa.
Ympäristöministeriö on asettanut erikseen Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lainsäädäntötyöryhmän.

Ympäristöministeriö on asettanut Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti) -hankkeen hankeryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida ja toimeenpanna hankkeessa tehtävät osakokonaisuudet.


Strateginen ohjausryhmä on yhteistyöelin ja tiedonvaihdon foorumi. Sen tehtävänä on edistää, tukea ja yhteensovittaa julkisen hallinnon ja alan työtä liittyen hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoon. Strateginen ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja ohjeistaa hankkeen toteutuksessa.