Ajankohtaista Helmi-ohjelmassa

null Helmi-ohjelman hankehaku kunnille ja järjestöille syksyllä – Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi tukevat konkreettisia luonnonhoitotöitä

Helmi-ohjelman hankehaku kunnille ja järjestöille syksyllä – Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi tukevat konkreettisia luonnonhoitotöitä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2021 9.28
Uutinen

Vuoden 2020 erityisavustushausta saatujen hyvien kokemusten myötä ympäristöministeriö avaa ensi syksynä kunnille suunnatun Kunta-Helmi -erityisavustushaun. Samalla avataan Järjestö-Helmi -haku järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden hankkeille. Avustusta tullaan myöntämään hankkeisiin, jotka vahvistavat luonnon monimuotoisuutta elinympäristöjen tilaa parantavilla hankkeilla Ympäristöministeriö kannustaa kuntia ja järjestöjä ryhtymään hankkeiden suunnitteluun ja mahdollisiin valmisteleviin maastokartoituksiin jo kesän aikana. Suunnittelun tueksi julkistetaan haun suuntaviivoja, jotka tarkentuvat syksyn hakukuulutuksessa.

Avustettavien hankkeiden tulee olla konkreettisia ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää avustettaviin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on varmistunut muu rahoitus ja aikataulu. Avustuksilla ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai ensi sijassa hulevesien hallintaan tähtääviä kosteikkohankkeita.

Avustusta viiteen eri elinympäristöön

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustuksia myönnetään viiteen Helmi-ohjelman teemaan liittyen:

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Järjestö-Helmi hankkeiden osalta hakijoiden tulee saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen.

Yksittäisten kuntien ja järjestöjen lisäksi ympäristöministeriö kannustaa kuntia ja järjestöjä muodostamaan hankekonsortioita joko alueellisesti tai tietyn teeman ympärille. Hankkeita voi suunnitella myös kuntien ja järjestöjen yhteishankkeina. Samoin kannustetaan useita teemoja läpileikkaaviin avustushakemuksiin, joissa kunnostustoimilla hyödytetään laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista tarkentuu hakukuulutuksessa, mutta todennäköisesti se on enintään 80 prosenttia. Omarahoitusosuuteen voidaan laskea esimerkiksi hankkeen toteuttamiseen tarvittava kunnan tai järjestön oma työ sekä vapaaehtoistyö.

Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi erityisavustushauissa toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. Haku toteutetaan muiden valtionavustushakujen tapaan syksyn aikana.

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen

Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. Helmi-elinympäristöohjelmasta tehtiin toukokuussa vuoteen 2030 saakka ulottuva valtioneuvoston periaatepäätös.  

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, puh. 0295 250 096, [email protected]