Hyppää sisältöön
Media

Projektutlysning för kommuner och organisationer i Helmi-programmet i höst – Kommun-Helmi och Organisation-Helmi stöder konkreta naturvårdsarbeten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2021 9.28
Nyhet

I och med de goda erfarenheterna från specialunderstödsutlysningarna 2020 öppnar miljöministeriet i höst specialunderstödsutlysningen Kommun-Helmi för kommunerna. Samtidigt öppnas utlysningen Organisation-Helmi för projekt inom organisationer, föreningar och stiftelser. Understöd kommer att beviljas projekt för stärkande av den biologiska mångfalden genom projekt som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Miljöministeriet uppmanar kommuner och organisationer att redan på sommaren börja planera projekt och eventuella förberedande kartläggningar av terrängen. Som stöd för planeringen publiceras riktlinjer för utlysningen, vilka preciseras i höstens utlysning.

De projekt som understöds ska vara konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan inkluderas i de projekt som ska understödas, såvida också konkreta iståndsättningsåtgärder vidtas under samma projekt eller om annan finansiering och tidsplan har säkerställts för sådana. Med understöden finansieras inte till exempel strukturer för rekreationsanvändning eller i första hand våtmarksprojekt som syftar till hantering av dagvatten.

Understöd för fem olika livsmiljöer

Kommun- och organisationsunderstödet inom Helmi beviljas i anslutning till fem av Helmi-programmets teman:

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Understödet inom Kommun-Helmi riktas i första hand till mark som ägs eller förvaltas av kommunerna. När det gäller projekten inom Organisation-Helmi måste de sökande få markägarens skriftliga samtycke och förbindelse i fråga om att bevara det restaurerade objektet.

Utöver enskilda kommuner och organisationer uppmuntrar miljöministeriet kommuner och organisationer att bilda projektkonsortier antingen regionalt eller kring ett visst tema. Projekten kan också planeras som samprojekt mellan kommuner och organisationer. Likaså uppmuntras till understödsansökningar som genomsyrar flera teman och där man genom restaureringsåtgärder drar nytta av omfattande ekologiska helheter.

Understödets andel av de godtagbara totalkostnaderna preciseras i utlysningen, men sannolikt är den högst 80 procent. Till självfinansieringsandelen kan man räkna till exempel kommunens eller organisationens eget arbete samt frivilligarbete som behövs för genomförandet av projektet.
Behörig myndighet vid ansökan om specialunderstödet Kommun-Helmi och Organisation-Helmi är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Utlysningen genomförs på samma sätt som andra ansökningar om statsunderstöd under hösten.

Programmet Helmi är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland

Det huvudsakliga målet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur. Förutom att förbättra naturens biologiska mångfald är målet också att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptaget samt andra åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen. I maj fattade statsrådet ett principbeslut om Helmi-livsmiljöprogrammet som sträcker sig fram till 2030.  

Ytterligare information:

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 096, [email protected]