Hyppää sisältöön
Media

Ministerarbetsgruppen har godkänt utkasten till principbeslut om minskning av utsläppen från sjöfarten, inlandssjöfarten och luftfarten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2021 16.27
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik godkände de utkast till principbeslut som gäller minskning av växthusgasutsläppen från luftfarten samt från sjöfarten och inlandssjöfarten Syftet med principbesluten är att fastställa statsrådets gemensamma ståndpunkt om metoderna för att minska växthusgasutsläppen från luftfarten samt från sjöfarten och inlandssjöfarten i april 2021.

Det kom in 48 utlåtanden om utkastet till principbeslut om sjöfart och inlandssjöfart och 42 utlåtanden om utkastet till principbeslut om luftfart. Åtgärdshelheterna för sjöfart och inlandssjöfart ansågs i huvudsak vara täckande och i stor utsträckning motsvara det arbete som arbetsgruppen för färdplanen för fossilfria transporter har utfört, och som låg till grund för beredningen. I flera utlåtanden fäste man uppmärksamhet vid de alternativa marknadsbaserade metoderna för minskning av utsläpp i internationell trafik. När det gäller flygtrafiken understöddes särskilt främjandet av ambitiösa internationella åtgärder för att minska utsläppen, eftersom man på så sätt kan förhindra snedvridning av konkurrensen. Därtill betonades vikten av att ta i bruk förnybara flygbränslen.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade också sammandraget av utlåtandena om färdplanen för fossilfria transporter och de ändringar i färdplanen som ska göras utgående från det. Det kom in 349 utlåtanden om färdplanen. I dem behandlades mest frågor som gäller framtiden för de olika färdsätten och utvecklingen av trafiksystemet samt priset på mobilitet. I färdplanen har man sammanställt metoder för att halvera växthusgasutsläppen från den inhemska vägtrafiken fram till 2030. Färdplanen beskriver dessutom vägen till utsläppsfri trafik före 2045. Statsrådets principbeslut om färdplanen för fossilfria transporter ska också överlämnas till statsrådet under våren.

Ytterligare information:

Johanna Juselius
Kommunikationsministerns specialmedarbetare
tfn 0295 342 141
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]