Hyppää sisältöön
Media

Riktlinjer för utvecklingen inom markanvändning, boende och trafik också för Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner

kommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 13.31
Pressmeddelande
Kuopion satamamaisema

Det har blivit bekräftat att avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) ska utvidgas till tre nya stadsregioner. Staten och Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner har slutfört sina avtalsförhandlingar. I och med utvidgningen omfattas 55 procent av Finlands invånare av MBT-avtalen. Avtalen träder i kraft när de har godkänts av regionerna och statsrådet.

Miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner informerar

MBT-avtalen utarbetas för åren 2020–2031. Genom avtalen stärks samarbetet dels mellan kommunerna i stadsregionen, dels mellan regionen och staten. I avtalen ställs det upp mål och konkreta åtgärder för utvecklingen av bostadsproduktionen under de närmaste åren och för utvecklingen av en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart transportsystem.

I och med avtalen stöder staten bostadsproduktionen genom understöd för kommunalteknik och genom startbidrag. Med dessa ökar man utbudet av bostäder till rimligt pris i regionerna. För att minska klimatutsläppen från byggande stöder man träbyggande med ett understöd på 5 000 euro per ny bostad.

Klimat- och miljöminister Krista Mikkonen är nöjd över att den utveckling som sker i samarbete mellan staten och stadsregionerna stärks ytterligare. ”MBT-avtalen stöder våra mål om klimatneutralitet, stadsregionernas livskraft och byggandet av en smidig vardag”, säger Mikkonen. ”Det är fint att Jyväskylä, Kuopio och Lahtis påskyndar träbyggandet och förbinder sig att minska bostadslösheten. Regionerna är i spetsen också med att förutse ändringar i markanvändnings- och bygglagen och utarbetar stadsregionplaner som utnyttjar digital information”, säger Mikkonen. 

I stadsregionerna ska förhållandena för cyklister och fotgängare samt kollektivtrafiktjänsterna förbättras. Dessutom görs trafiksystemet smidigare och trafiksäkerheten förbättras.

”Det avtalsenliga samarbetet mellan regionerna och staten stärks ytterligare tack vare de nya MBT-avtalen. Hållbar stadstrafik höjer livskvaliteten och främjar klimatmålen”, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

”När de konkreta åtgärderna i MBT-avtalen genomförs blir det ännu mer lockande att gå, cykla och röra sig med kollektivtrafik. Detta är en insats för jämlikheten och för miljön. Avtalen är också en viktig del av den tolvåriga riksomfattande trafiksystemplanen, som syftar till hållbarhet, effektivitet och tillgänglighet”, säger Harakka. 

Samarbetet mellan staten och stadsregionerna fördjupas

”Jyväskylä är verkligen nöjd med att avtalet ingåtts, eftersom det ytterligare fördjupar samarbetet mellan staden och staten när det gäller utvecklingen inom markanvändning, boende och trafik. Som ett av landets tillväxtcentrum och som en viktig knutpunkt för trafiken förbinder vi oss starkt till att bidra till det riksomfattande utvecklingsarbetet med perspektiv som stärker hela landets konkurrenskraft och livskraft”, säger Timo Koivisto, stadsdirektör i Jyväskylä.

”Beredningsprocessen för MBT-avtalet har redan främjat partnerskapet, det genuina samarbetet och den gemensamma visionen inom stadsregionen. Jag tror att detta också kommer att ske i förhållande till staten då partnerskapet i och med avtalet stiger till en ny nivå. Det är utvecklande att samarbeta långsiktigt också med andra MBT-avtalsstäder”, säger Jarmo Pirhonen, stadsdirektör i Kuopio.

Lahtis är föregångare i hållbar stadsutveckling och Europas miljöhuvudstad 2021. I Lahtis stadsregion är MBT-avtalet en viktig del av byggandet av en klimatneutral framtid, och Lahtis stad har som mål att nå klimatneutralitet redan 2025. Stadsdirektör Pekka Timonen understryker hur viktigt MBT-avtalet är för en hållbar stadsutveckling: ”MBT-avtalet har redan länge varit ett mål för Lahtisregionen. Det stärker vår ställning som en stor stadsregion och säkerställer en långsiktig utveckling av regionen. Ett tätt samarbete med staten möjliggör också att utvecklingen av en hållbar stadsregion kan framskrida djärvt.”

Avtal har ingåtts sedan 2012. De har blivit ett effektivt sätt att utveckla stadsregionerna långsiktigt och hållbart. Senast ingick staten MBT-avtal med Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg stadsregioner i oktober 2020. Regeringsprogrammet förlängde MBT-avtalen till tolv år och fastställde att avtalen kan utvidgas till att omfatta stadscentrum med fler än 100 000 invånare. Fortsatta MBT-förfaranden har också fastställts i den tolvåriga riksomfattande trafiksystemplanen Liikenne 12, som statsrådet fattade beslut om den 15 april 2021. 

Vad händer härnäst?

Avtalen behandlas i kommunernas politiska organ och statsrådet, varefter avtalen undertecknas. Åtgärderna gäller i synnerhet åren 2021–2023 och avtalen uppdateras före slutet av 2023. 

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Mer information: 

Timo Juurikkala, miljö- och klimatminister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn 0295 250 109, [email protected]
Ilkka Hamunen, kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare, tfn 0295 342 058 [email protected]
Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 242 , [email protected]
Leena Sirkjärvi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0400 339 196, [email protected]
Lasse Leppä, ekonomi- och strategidirektör, Jyväskylä stad, tfn. 050 5999 545, [email protected]
Jari Kyllönen, biträdande stadsdirektör, Kuopio stad, tfn. 044 7185 501, [email protected]
Olli Alh, stadsutvecklingsdirektör, Lahtis stad, tfn. 040 595 4543, [email protected]

Krista Mikkonen Timo Harakka