Hyppää sisältöön
Media

Utlysning av understöd för projekt som främjar återvinning och tillvaratagande av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse 1.1 – 28.2.2022 

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 9.11
Nyhet

Miljöministeriet utlyser understöd för projekt som främjar återvinning och tillvaratagande av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse eller stöder symbioser för återvinning av näringsämnen. Projekten som beviljas understöd ska genomföra miljöministeriets program för återvinning av näringsämnen samt åtgärderna och målen i pelaren för grön omställning den pelare för grön tillväxt som ingår i programmet för hållbar tillväxt i Finland.

Understöd kan sökas av företag, föreningar, sammanslutningar, kommuner och andra kommunalt ägda aktörer. Sökanden kan inte vara en enskild person, en firma eller ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning. Av de sistnämnda kan stödmottagaren dock skaffa tjänster som underleverans. På alla projekt tillämpas EU:s bestämmelser om statligt stöd (EU:s allmänna gruppundantagsförordning, artiklarna 25 och 36).

För understöden har reserverats cirka 6 miljoner euro, varav högst 4 miljoner euro är finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Understöden beviljas efter prövning och understödets andel av de godtagbara totalkostnaderna för projektet är beroende på projekttyp och sökande vanligen mellan 25 och 70%.

Stöd kan sökas för projekt som gäller följande teman:

  1. tillvaratagande och säker återvinning av näringsämnen i avloppsvatten och -slam från tätbebyggelse
  2. symbioser för återvinning av näringsämnen, där aktörerna bildar en verksamhetshelhet för återvinning genom att utnyttja tätbebyggelsers näringsrika avfalls- och sidoströmmar och/eller biomassor från vatten.

Projekten kan vara forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, pilot-, demonstrations- eller ibruktagningsprojekt som gäller ny teknik och nya metoder samt investeringar i dessa. Projekten kan bl.a. syfta till produktion av konkurrenskraftiga slutprodukter med högt förädlingsvärde, säker användning av slutprodukter samt utveckling av styrmedel som främjar återvinning av näringsämnen. Projekten ska vara slutförda senast den 30 november 2024.

Ansökan lämnas in i miljöministeriets elektroniska ansökningssystem under tiden 1.1. – 28.2.2022. Närmare information om inlämnandet av ansökan finns i ansökningsanvisningen.

Tilläggsuppgifter:

Projektchef för RAKI-programmet Riikka Malila, [email protected]