Hyppää sisältöön
Media

Valtion ympäristömenot kasvavat ensi vuonna

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2006 8.00
Tiedote -

Vuoden 2007 valtion talousarvioesityksessä on varattu ympäristönsuojelumenoihin 40 miljoonaa euroa enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Lisäys johtuu kokonaan maatalouden ympäristötuesta, joka kasvaa 265 miljoonasta eurosta 311 miljoonaan euroon. Maatalouden ympäristötuen kasvuun vaikuttavat talousarvion momenttien väliset siirrot, eivätkä viljelijöiden saamat tuet käytännössä kasva. Tiedot ilmenevät ympäristöministeriön ja Tilastokeskuksen julkaisemasta Luonnonvarat ja ympäristö 2006 -katsauksesta.

Maatalouden ympäristötuen jälkeen seuraavaksi suurimpia valtion ympäristömenoja ovat tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä kehitysyhteistyö. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvavat hieman ensi vuonna, kun taas kehitysyhteistyömenot pysyvät ennallaan.

Kunnat käyttivät vuonna 2005 ympäristönsuojeluun 689 miljoonaa euroa. Pääosa kuntien ympäristösuojelumenoista katettiin palvelujen käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Teollisuus puolestaan käytti vuonna 2004 ympäristönsuojeluun 612 miljoonaa euroa.

Ympäristöverojen tuotot supistuvat


Ympäristöön liittyvien valtion verojen ja maksujen tuoton ennakoidaan hieman pienenevän ensi vuonna. Vuoden 2007 talousarvioesityksen mukaan ympäristöveroja kertyy 4 985 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden talousarviossa niitä arvioitiin kertyvän 5 029 miljoonaa euroa.
Ympäristöön liittyvistä veroista suurimpia ovat energiaverot, joita kerätään arviolta 2 957 miljoonaa euroa, sekä autovero, jota kertyy 1 350 miljoonaa euroa. Ajoneuvoveron arvioidaan tuottavan 585 miljoonaa euroa ja jäteveron 55 miljoonaa euroa.

Merenkulun turvallisuus Itämerellä paranee


Kansainvälisen merenkulkujärjestön ympäristöryhmä nimesi vuonna 2005 Itämeren - lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä ja talousvyöhykettä - erityisen herkäksi merialueeksi. Tähän asemaan liittyvät merenkulun turvallisuutta parantavat ylimääräiset turvatoimet tulivat voimaan heinäkuussa 2006. Itämeren turvallisuusriskit liittyvät erityisesti öljykuljetuksiin ja laittomiin öljypäästöihin. Öljykuljetusten määrä oli 120 miljoonaa tonnia vuonna 2005, mutta niiden ennustetaan kasvavan 190 miljoonaan tonniin vuoteen 2010 mennessä. Öljykuljetukset lisääntyvät, koska Venäjän öljyntuotanto ja vienti kasvavat ja Itämeren rannalle rakennettuja uusia satamia otetaan käyttöön.

Biopolttoaineiden osuutta kasvatetaan


Asiaa käsitelleen työryhmän mielestä biopolttoaineiden käyttöä voitaisiin Suomessa lisätä säätämällä biopolttoaineille käyttövelvoite. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että biopolttoaineita sekoitettaisiin bensiiniin ja dieseliin. Työryhmä suositteli käyttövelvoitteen nostamista vaiheittain siten, että biopolttoaineen osuus polttoaineista olisi prosentin verran vuonna 2008, kaksi prosenttia vuonna 2009 ja kolme prosenttia vuonna 2010.

Suomi on ilmoittanut EU:lle asettavansa tavoitteeksi, että vuoteen 2010 mennessä biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista olisi 5,75 prosenttia. Raakaöljyn kallistuminen on käynnistänyt useita biopolttoaineiden tuotantohankkeita eri puolilla Suomea. Varsinaisen tuotannon alkaminen riippuu tehtävistä tukiratkaisuista.

Luonnonvarat ja ympäristö -katsaus on ilmestynyt vuodesta 1994 lähtien valtion budjettiesityksen yhteydessä. Katsauksen laadinnasta on vastannut ympäristöministeriö yhdessä valtiovarainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Katsauksen valmistelleen työryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2006 ympäristöministeriön ylijohtaja Markku Nurmi.

Lähde: Luonnonvarat ja ympäristö 2006. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus.
Lisätietoja: Ympäristöministeriö / Markku Nurmi (09) 1603 9440, Tilastokeskus / Leo Kolttola (09) 1734 3234