Hyppää sisältöön
Media

Utsläppskrav ställs på småskalig förbränning av trä

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 30.6.2006 6.01
Pressmeddelande -

Miljöministeriet bereder utsläppskrav på nya värmeanordningar som eldas med träbränsle. Bestämmelserna skulle gälla endast värmeanordningar i nya byggnader, som eldas med fast träbränsle, som vedklabbar, träpelletts, småved (små träbitar), träbriketter eller träflis. Utsläppskraven skulle gälla bl.a. nya värmepannor, ackumulerande eldstäder, pellettkaminer, bakugnar och bastuugnar. De nya bestämmelserna skulle gälla värmeanordningar med en nominell effekt på högst 300 kW.

Miljöministeriet har i dag sänt för utlåtande del D8 i Finlands Byggbestämmelsesamling: Utsläpp och verkningsgrad hos värmeanordningar som eldas med träbränsle. De nya bestämmelserna planeras träda i kraft 1.1.2008.

Avsikten är att, i enlighet med energi- och klimatredogörelsen, försöka ingripa mot skadliga hälsoeffekter som orsakas av de småpartiklar som uppkommer vid småskalig förbränning av trä. Hittills har Finland, till skillnad från t.ex. Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike, inte haft några utsläppskrav på de anordningar som används för småskalig förbränning av trä.

Utsläppskraven gäller endast nya anordningar

Utsläppskraven gäller inte redan existerande anordningar för småskalig förbränning av trä. Bestämmelserna gäller inte heller sommarstugor och rökbastur.

Avsikten är att de nya bestämmelserna skall gälla också vid sådana reparationer av värmesystem, där reparationen motsvarar ett förnyande av systemet. Till exempel då en gammal vedpanna i en existerande byggnad ändras till en pelletpanna.

Småpartiklarna förorsakar allvarliga olägenheter för hälsan

I Europeiska kommissionens CAFE-program (Clean Air for Europe) har småpartiklarna beräknats förorsaka 350 000 förtida dödsfall i Europa och 1 300 förtida dödsfall i Finland. Småpartiklarna kan tränga ned djupt i lungorna och till och med in i blodomloppet och är därför skadligast för hälsan av de partiklar som finns i luften.

En stor del av småpartikelhalterna i Finland kommer från andra länder. De största lokala utsläppskällorna av småpartiklar är vägtrafiken och småskalig förbränning av trä. De här lokala småpartikelkällorna släpper ut partiklarna på låg höjd, vilket gör dem skadligare för hälsan än de småpartiklar som förs hit som långväga transport.

När det gäller utsläppen från de redan existerande värmepannorna och eldstäderna är det viktigt att eldningen sker på rätt sätt. En betydande del av de utsläpp av småpartiklar som uppkommer vid småskalig förbränning av trä beror på felaktig eldningsteknik, t.ex. vid eldning med fuktig ved. Även den ofullständiga förbränning som särskilt förekommer i undermåliga värmeanordningar ger upphov till stora småpartikelutsläpp.

Tilläggsinformation:

Överingenjör Pekka Kalliomäki, tfn (09)1603 9660, 050 5726 359 (30.6)., fö[email protected]

Byggnadsrådet Erkki Laitinen, tfn (09) 1603 9667, 050 3696 790 (30.6).,fö[email protected]

Chefen för resultatområdet för byggande, utvecklingsdirektör Helena Säteri, tfn (09) 1603 9668, 040 7796 666 (3.7)., fö[email protected]