Hyppää sisältöön
Media

Samtligt boendeavloppsvatten skall regleras

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 12.10.2006 14.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag godkänt två förordningar gällande vattenvård. Den ena av dessa är miljöskyddsförordningen, i vilken det gjordes flera ändringar. Samtidigt gavs en helt ny förordning, som reglerar avloppsvatten från tätbebyggelse. Efter att denna förordning träder ikraft regleras allt boendeavloppsvatten både i tätorter och i glesbygden.

Ändringar i miljöskyddsförordningen

Målet med ändringarna i miljöskyddsförordningen är att förenkla och klargöra regleringen för tillståndsförfarandet för utsläpp av skadliga ämnen. Ändringarna preciserar definieringen av tillståndspliktiga verksamheter och ämnen.

Vid beviljandet av miljötillstånd kommer miljökonsekvenserna att beaktas bättre än tidigare. Tillståndspliktigheten avvecklades för sådana skadliga ämnen, vars mängder i miljöföroreningshänseende är betydelselösa och som inte är menliga för vattentjänstverk.

I förordningen preciserade man därtill bland annat skyldigheter som myndigheterna, vattentjänstverk och verksamhetsutövare som leder vattentjänstverk har vid tillståndsförfarandet. Ändringarna för inte med sig några väsentliga, nya förpliktelser eller kostnader för verksamhetsutövare eftersom bestämmelser som är i kraft och som påverkar tillståndet inte skärps.

I en ansökan som gäller reningsverk som behandlar avloppsvatten från samhällen måste det i fortsättningen ingå en utredning om personekvivalenten och kväveborttagning. På basis av dessa ställer tillståndsmyndigheten utsläppsbestämmelser i enlighet med direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelse.

Ändringarna i miljöskyddsförordningen var nödvändiga även för att statsrådet skulle kunna godkänna förordningen om reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse

Statsrådets förordning om reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse

Samtidigt som miljöskyddsförordningen ändrades, gavs en skild förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse. Målet är att klargöra verkställandet i Finland av direktivet om behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse. I och med den nya förordningen normeras minimikraven för rening av boendeavloppsvatten i reningsverk av alla storlekar.

Förordningen om avloppsvatten i tätbebyggelser ställer minimikrav på behandling och övervakning av avloppsvatten från tätbebyggelser där personekvivalenten är 100-1999. Den nya förordningen som gavs idag tillämpas emellertid inte på små fastigheters egna eller på för några fastigheter gemensamma reningsverk, som är avsedda för färre än 100 personer. Däremot tillämpas på dessa små reningsverk den så kallade förordningen om hushållsavloppsvatten i glesbygden, det vill säga statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät. Den förordningen gavs år 2003.

I förordningen om avloppsvatten från tätbebyggelse ingår regler om tätbebyggelsernas avloppsvattenutsläpp i miljön, begränsningen av utsläpp och övervakning av utsläppsgränser. I den ställs även allmänna funktionella krav på avloppsnätverket.

Ansvaret för att förpliktelserna förverkligas bestäms fortsättningsvis enligt lagen om vattentjänster mellan kommun, vattentjänstsverk och fastighetsinnehavare.

Tilläggsuppgifter: Konsultativa tjänstemannenAiri Karvonen, miljöministeriet,tfn (09) 1603 9688