Hyppää sisältöön
Media

Internationella myrforskare besöker Finlands myrar

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 7.7.2006 7.26
Pressmeddelande -

Miljöministeriet och SYKE informerar

Internationella myrskyddssällskapets medlemmar samlas i juli i Finland. Under det nästan två veckor långa fältexkursion hinner de se Finlands finaste myrar, från Lappland i norr till sydligaste Finland. Jämfört med andra europeiska länder har Finland ännu kvar ett stort antal myrområden med mångsidig natur. Myrforskningen har långa traditioner i Finland och vårt land har många internationellt erkända myrforskare. Fortfarande finns det mycket att forska kring våra myrar. Under de senaste tiderna har särskilt myrarnas kolbalans blivit föremål för forskarnas intresse.

Myrarna är ett typiskt och kännspakt drag i den finländska naturen. En tredjedel av Finlands areal består av mark som är eller har varit myrar. Tillkomsten av myrar är en unik process. Myrarna växer inte som skogar, de växer långsamt, skikt för skikt. Myrarnas växt- och djurliv är rikt, bland fåglar som lever på myrar kan nämnas bl.a. tranan och brus-hanen.

Intresset för att skydda myrar vaknade i Finland på allvar på 1960-talet, men redan på 1930-talet hade forskare fäst uppmärksamhet vid att rikkärr höll på att försvinna. Myrskyddsåret 1976 lyfte fram myrproblematiken i offentligheten och det nationella myrskyddsprogrammet lanserades i början av 1980-talet. Myrar ingick också i senare skydds­program, och grundandet av Natura-nätverket bidrog för sin del till skyddandet av myrar.

Dock hade man redan hunnit dika två tredjedelar av våra myrar. De senaste bedömningarna av skyddsituationen visar att särskilt kärrskogarna vid utkanterna av myrar samt rikkärr skulle behöva bättre skydd. Det finns också regionala brister i myrskyddet särskilt i högmossebältet i södra och mellersta Finland. Också intensiv markanvändning kring skyddade myrar kan vålla problem. Mången aapamyr har torkat när dess omgivningar har blivit dikade.

Bland forskare och andra experter som arbetar med myrar pågår en internationell diskussion om hur myrarna kan användas klokt och hållbart. Förutom att man vill skydda myrar finns det andra intressen: byggande, torvproduktion, turism. Myrforskarna är bekymrade över många av myrnaturens pärlor och de vädjar på sina webbsidor för bevarande av flera sådana värdefulla områden. Rospudadalen i Polen hotas av vägprojekt, Mallin Bariloche i Argentina av dikning och byggande, myrarna på Lewis i Skottland av en vindpark som enligt planerna skulle bli världens största.

Den internationella fältexkursionen och den därtill hörande kongressen arrangeras av Finlands miljöcentral, miljöministeriet, de regionala miljöcentralerna, Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands naturskyddsförbund. Myrforskarnas resa kulminerar i kongressen i Tammela 24.-26.7. Vid kongressens avslutning ger forskarna en resolution om myrnaturen.

Mera information

Ledande expert Tapio Lindholm, Finlands miljöcentral tel. 040 7401 598

Naturvårdsinspektör Pekka Salminen, miljöministeriet tel. (09) 1603 9336

Naturvårdssekreterare Tapani Veistola, Finlands naturskyddsförbund tel. (09) 228 08 266