Hyppää sisältöön
Media

Hav skyddas genom att ingripa i verksamhet på land

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 13.10.2006 8.24
Pressmeddelande -

I Peking i Kina hålls den 16.10-20.10.2006 ett omfattande FN-möte om förorening av hav, där man försöker ingripa i belastning som rinner från land till haven.

Avsikten är att förstärka ytterligare det globala aktionsprogrammet, som genomförs på lokal, nationell, regional och global nivå. Vid mötet deltar ministrar och representanter på hög nivå från över hundra länder för att godkänna en politisk deklaration om förebyggande av föroreningar som överförs från land till hav. Vid mötet begrundas även verksamhetsprogrammets framtid åren 2007-2011.

Aktionsprogrammet (GPA, Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities) fungerar inom ramen för FN:s miljöprogram.Den är inte en juridiskt bindande internationell konvention, utan dess verkställande bygger på frivillighet. Dess avsikt är att reglera verksamhet som sker på land och som förstör marina miljöer.

Vid Europeiska Unionen är under beredning en gemensam marin strategi för Europas havsområden och ett anslutet ramdirektiv, genom vilka man skapar gemensamma mål för skydd av haven och för att uppnå en god vattenkvalitetstatus. I strategin betonas ett så kallat ekosystemangreppssätt och att skyddsåtgärder genomförs på varje område på sätt som passar bäst för respektive område. Vid genomförandet utnyttjas befintliga former för samarbete, såsom regionala konventioner för skydd av marina miljöer. Till exempel Finland kan vid genomförandet utnyttja skyddskonventionen för Östersjön och Helcom-samarbetet. På så sätt inkluderas även strandnationer utanför EU med marina områden i samarbetet.

GPA är det enda globala programmet i vilket man tagit i beaktande sambandet mellan söt- och saltvattnen samt kustzonernas vatten. Genom aktionsprogrammet främjas att ekosystemangreppssättet tillämpas på förvaltningen av haven. Avsikten är att EU skall betona ytterligare detta angreppssätt i Peking.

I aktionsprogrammet fästs särskild uppmärksamhet vid nio faktorer som förorenar hav. Dessa är avloppsvatten, bestående organiska föreningar, radioaktiva föreningar, tungmetaller, olja, näringsämnen, sediment (d.v.s. bottenskiktens rörelser), nedskräpning samt skadliga förändringar och skador i organismernas livsmiljöer.

Genom GPA strävar man efter att genomföra även andra betydande miljömålsättningar. Dessa är utöver de internationella marina konventionerna bland annat FN:s så kallade millenniummål samt aktionsprogrammet som fastställdes vid toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg (2002).

Ländernas regeringar är ansvariga för verkställandet av GPA. Aktiva aktörer är även medborgar- och andra organisationer samt privata företag. I praktiken genomförs aktionsprogrammet genom nationella program, genom vilka man minskar belastning som kommer från land till hav. Detta förutsätter vid sidan av praktiska åtgärder även ändringar i till exempel lagstiftningen samt tillräcklig finansiering. De nationella programmen kan avvika från varandra ganska mycket. För tillfället har 60 stater nationella program som motsvarar GPA. Merparten av dessa har samband med någon internationell marin skyddskonvention.

Aktionsprogrammet godkändes år 1995 och Pekingmötet är det andra uppföljningsmötet. Det första hölls i Montreal år 2001.

Av havens föroreningsbelastning härstammar till och med 80 % från land. Mänsklig aktivitet hotar de marina ekosystemen genom bland annat avloppsvatten och avfall samt kemikalier från industri och jordbruk som rinner ut i haven. Cirka en miljard människor lever i kuststäder vid hav. Dessa städers och kustområdens näringsgrenar, såsom fiske och turism, är särskilt beroende av havet och dess tillstånd.

Tilläggsuppgifter: Regeringsrådet Ulla Kaarikivi-Laine, miljöministeriet,
tfn. +358 50 559 9142.Överinspektör Markus Tarasti, miljöministeriet,
tfn. + 358 400 532 723

Kontakperson för massmedier i Peking 16-20.10.2006
Överinspektör Markus Tarasti, mljöministeriet, tfn + 358 400 532 723