Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristöministerit sopivat ilmanlaatudirektiivistä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2006 16.50
Tiedote -

EU:n ympäristöministerit sopivat tänään Luxemburgissa pidetyssä neuvoston kokouksessa uudesta ilmanlaatudirektiivistä, joka säätää ensimmäistä kertaa sitovan raja-arvon pienhiukkasille. Niiden päälähteitä ovat liikenteen pakokaasupäästöt ja pienpoltto (kattilat ja tulisijat) sekä teollisuus ja energiatuotanto. Suomessa, kuten myös useissa muissa Euroopan maissa, suuri osa pienhiukkasista on peräisin rajat ylittävästä kaukokulkeutumasta.

Direktiivin mukaan pienimmille hiukkasille (PM2,5) säädetään 25μg/m3 raja-arvo, joka tulee saavuttaa jäsenmaissa viimeistään vuoden 2015 alkuun mennessä. Lisäksi säädetään maakohtaiset tavoitteet vuosille 2010-2020 alentaa väestön altistumista pienhiukkasille. Pahimmin saastuneilla alueilla Euroopassa altistumisen vähennystavoite on 20 %. Suomessa, missä lähtötilanne on hyvä, vähennystavoite tulee olemaan 10-15 prosenttia.

Neuvostossa puhetta johtanut ympäristöministeri Jan-Erik Enestam pitää saavutettua yhteisymmärrystä rohkaisevana: "Uusi direktiivi tulee vähentämään selvästi ilmansaasteiden, erityisesti pienhiukkasten, aiheuttamia terveyshaittoja ja ennenaikaisia kuolemantapauksia. Samalla vähennetään ympäristön happamoitumista, rehevöitymistä sekä alailmakehän otsonin aiheuttamia haittoja terveydelle ja kasvillisuudelle."

Uusien pienhiukkasvaatimusten vastapainoksi direktiivi tarjoaa jäsenmaille rajoitetusti lisäaikaa PM10 -hiukkasten, typpidioksidin ja bentseenin raja-arvojen saavuttamiseen. Poikkeamat PM10 -hiukkasten raja-arvoista ovat sallittuja enintään kolme vuotta direktiivin voimaantulosta, eli noin vuoden 2010 loppuun saakka. Typpidioksidilla ja bentseenillä vuonna 2010 sitovina voimaan tulevien raja-arvojen määräaikaa voisi siirtää enintään viidellä vuodella. Kaikki poikkeukset on sidottu tiukkoihin kriteereihin, jotka jäsenmaiden tulee täyttää.

Komissio lupasi jäsenmaiden kaipaamia yhteisötason toimia, jotka koskevat niin sanotun päästökattodirektiivin uudistamista, ympäristölupavelvollisia laitoksia koskevan ns. IPPC-direktiivin uudistamista vuoden 2007 jälkipuoliskolla ja raskaiden ajoneuvojen päästörajojen tiukentamista vuoden 2007 alkupuoliskolla. Lisäksi komissio ilmoitti hyväksyvänsä ns. Euro 6 raja-arvojen sisällyttämisen parhaillaan käsiteltävänä olevaan henkilöautojen päästörajojen tiukentamista koskevaan direktiiviin.

Päätelmiä ilmastosta, luonnonvaroista ja Baselin sopimuksen osapuolikokouksesta

Neuvosto hyväksyi päätelmät, joilla EU viestittää ilmastonäkemyksiään muille osapuolille ennen Nairobin ilmastokokouksia. YK:n ilmastosopimuksen 12. osapuolikokous (COP12) ja Kioton pöytäkirjan toinen osapuolikokous (COP/MOP2) pidetään 6.-17. marraskuuta Keniassa.

Päätelmissä painotetaan kehitysmaille erityisen tärkeitä asioita, koska ilmastokokoukset pidetään nyt ensimmäistä kertaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tällaisia ovat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, teknologian siirtoon ja Kioton mekanis­meihin, erityisesti ns. puhtaan kehityksen mekanismiin (CDM) liittyvät kysymykset. EU pyrkii päätökseen kaikissa näissä asioissa.

Neuvosto hyväksyi myös päätelmät luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevasta strategiasta. Komission esittelemässä strategiassa yleisenä tavoitteena on vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita syntyy luonnonvarojen käytöstä. Strategia painottaa tietopohjan parantamista sekä seurannan ja raportoinnin parantamista muun muassa indikaattoreita kehittämällä.

Tavoitteena on kannustaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisia toimenpiteitä ja ohjelmia luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. Merkittävänä keinona edistää maailmanlaajuisesti hyviä käytäntöjä ja luonnonvarojen säästeliäämpää käyttöä on strategiassa esitetty kansainvälisen ilmastopaneelin kaltaisen luonnonvarapaneelin perustamista.

Neuvostossa hyväksyttiin myös puheenjohtajan päätelmät EU:n toimintalinjasta Baselin vaarallisten jätteiden siirtoa koskevan sopimuksen osapuolikokoukseen (27.11.-1.12.) Nairobissa. Aihe on poliittisesti ajankohtainen, erityisesti Probo Koala -aluksen Norsunluurannikolle jättämien ongelmajätteiden aiheuttaman katastrofin vuoksi.

Komissio lupasi jäsenmaiden kaipaamia yhteisötason toimia, jotka koskevat päästökattodirektiivin sekä suuria teollisuuslaitoksia koskevan ns. IPPC-direktiivin uudistamista vuoden 2007 jälkipuoliskolla ja raskaiden ajoneuvojen päästörajojen tiukentamista vuoden 2007 alkupuoliskolla. Lisäksi komissio ilmoitti hyväksyvänsä ns. Euro 6 raja-arvojen sisällyttämisen parhaillaan käsiteltävänä olevaan henkilöautojen päästörajojen tiukentamista koskevaan Euro 5 direktiiviin.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Liisi Klobut, puh. 050 3018 212

Ylitarkastaja Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9704 ja 050 362 2068

Ylitarkastaja Taina Nikula, puh. (09) 1603 9457 (luonnonvarat)

Neuvotteleva virkamies Outi Berghäll, puh. (09) 1603 9313 (ilmasto)
Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio, puh. (09) 1603 9710 (Basel/ongelmajätteet)

Ylitarkastaja Maria Laamanen, puh. (09) 1603 9695 (meristrategia)