Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022-2027 myönnettävästä tuesta

YM051:00/2021 Säädösvalmistelu

Luonnonsuojelulain 1 a lukua tarkentava asetus, jolla säädettäisiin ELY-keskusten myöntämästä harkinnanvaraisesta tuesta arvokkaiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM051:00/2021

Asianumerot VN/12018/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 21.12.2021 – 30.6.2022

Asettamispäivä 21.12.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Keino Toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on luoda toimiva tukijärjestelmä ja toimintamalli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toteuttamille luonnon monimuotoisuutta edistäville ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimille yksityisillä mailla sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan asetus elinympäristöjen kunnostukseen, hoitoon ja ennallistamiseen vuosina 2022-2027 myönnettävästä tuesta luonnonsuojelulain 1 a luvun mukaisesti.

Tiivistelmä

Luonnonsuojelulain 1 a lukua tarkentava asetus, jolla säädettäisiin ELY-keskusten myöntämästä harkinnanvaraisesta tuesta arvokkaiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Helmi-elinympäristöohjelmasta 27.5.2021. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa.

Helmi-ohjelman toimet kohdistuvat sekä suojelluille että suojelemattomille maille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille on osoitettu Helmi-ohjelmassa tavoitteita arvokkaiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustoimista. Luonnonsuojelulain 1 a luvun 6 a §:n mukaan ELY-keskus voi myöntää luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen lajien elinympäristöjen sekä luontotyyppien ja luonnon- tai kulttuurimaiseman ennallistamista, kunnostusta ja hoitoa edistäviin toimenpiteisiin harkinnanvaraista tukea. Tuki koostuu tavaroista ja palveluista ja se voidaan myöntää maanomistajan hakemuksesta tai kirjallisella suostumuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen sisällöstä.

Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta (YM/2020/60) on annettu 10.12.2020. Nyt tehtävä asetus koskisi muita elinympäristöjä.

Lisätietoja