Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -hanke (JTT)

YM051:00/2020 Kehittäminen

Hankkeessa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja liitetään niihin uusia osia. Tavoitteena on yhtenäinen jäte- ja tuotetietojärjestelmä, josta on saatavilla luotettavaa ja kattavaa tietoa. Hanke vastaa EU:n ja Suomen jätelainsäädännön muutoksiin ja käyttäjien tunnistamiin kehittämistarpeisiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM051:00/2020

Asianumerot VN/18040/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.2.2021 – 31.12.2025

Asettamispäivä 5.2.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

Yhteyshenkilö
Jenni Lehtonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 028
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhtenäinen jäte- ja tuotetietojärjestelmä, josta saadaan kattavaa ja luotettavaa tietoa jätetilastoinnin, EU-raportoinnin, jätehuollon seurannan ja valvonnan sekä kiertotalouden edistämisen tarpeisiin. Hankkeen päätyttyä jäte- ja tuotetietojärjestelmään voidaan toimittaa EU-raportointiin tarvittavia uusia tietoja ja järjestelmä täyttää jätteiden seurantaa koskevat jätedirektiivin vaatimukset.

Hankkeen päätyttyä viranomaiset ja tietoja raportoivat yritykset voivat hyödyntää järjestelmään kerättyä tietoa tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti. Käyttöoikeuksien hallinta ja kerättyjen tietojen luovuttaminen on toteutettu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Uudessa tietopalvelussa julkaistaan muun muassa ajantasaiset tiedot jätehuoltorekisteriin merkityistä jätteen kuljettajista ja välittäjistä sekä tuottajarekisteriin merkityistä tuottajista.

Hankkeen myötä tietojen toimittamiseen jäte- ja tuotetietojärjestelmään käytetään yhä enemmän sähköistä tiedonsiirtorajapintaa. Jäte- ja tuotetietojärjestelmän osat hyödyntävät toistensa tietoja niin, että tietty tieto toimitetaan järjestelmään vain kerran. Jäte- ja tuotetietojärjestelmän käyttöliittymät ovat helppokäyttöisiä, saavutettavia ja käyttäjää ohjaavia. Käytöntuki on riittävää.

Visio: ”Käyttäjäystävällisestä, digitaalisesta järjestelmästä on saatavilla luotettavaa ja kattavaa jäte- ja tuotetietoa, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää jätehuoltoa, vastata raportointivaatimuksiin sekä edistää kiertotaloutta.”

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja liitetään niihin uusia osia. Tavoitteena on yhtenäinen jäte- ja tuotetietojärjestelmä, josta on saatavilla luotettavaa ja kattavaa tietoa. Hanke vastaa EU:n ja Suomen jätelainsäädännön muutoksiin ja käyttäjien tunnistamiin kehittämistarpeisiin.

Lähtökohdat

Hankkeessa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä, joita ovat Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä (YLVA), tuottajarekisteri, jätehuoltorekisteri, maaperän tilan tietojärjestelmä, ympäristöasioiden lupapalvelu, kansainvälisten jätesiirtojen järjestelmä ja Materiaalitori. Järjestelmiin kerätään tietoa syntyneistä, kuljetetuista ja käsitellyistä jätteistä, jätteen käsittelyssä syntyvistä tuotteista sekä tuottajavastuun ja kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan kuuluvista tuotteista. Hankkeessa kehitetään myös uusia järjestelmiä, esimerkiksi siirtoasiakirjarekisteri sekä jätehuoltorekisterin ja tuottajarekisterin tietopalvelut. Eri järjestelmät integroidaan yhteen niin, että tuloksena on aiempaa yhtenäisempi jäte- ja tuotetietojärjestelmä.

Tietojärjestelmien kehittämistä edellyttävät jätedirektiivin ja kertakäyttömuovidirektiivin raportointi- ja seurantavelvoitteet sekä EU:n kierrättämättömän muovipakkausjätteen painoon perustuva omien varojen laji. Järjestelmiä kehitetään myös kansallisiin jätelainsäädännön muutoksiin sekä käyttäjien toiveisiin vastaamiseksi. Hanke on huomioitu myös Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa, jossa yhtenä kiertotaloutta ja jätteiden kierrätystä koskevana kirjauksena on ”varataan tarvittavat resurssit seuranta- ja mittausjärjestelmien kehittämiseen”.

Lisätietoja