Akkuasetuksen toimeenpano

EU:n akkuasetuksen täytäntöönpano

YM005:00/2023 Säädösvalmistelu

Uuden akkuasetuksen on määrä nykyaikaistaa akkuja koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä. Asetuksella kumotaan ja korvataan paristo- ja akkudirektiivi 2006/66/EY. Asetustekstistä on saavutettu neuvottelutulos EU:n parlamentin ja komission sekä jäsenmaiden kesken, ja nyt alkaa kansallinen täytäntöönpano, jossa on eriasteisia siirtymäaikoja.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM005:00/2023

Asianumerot VN/2195/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.1.2023 – 30.6.2025

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi jätelain muuttamisesta (EU:n akkuasetuksen toimeenpano)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 44/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  2.11.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Jätelakiin lisättäisiin EU:n akkuasetuksen edellyttämät akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymistä ja nimeämistä koskevat vaatimukset.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jouni Nissinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 028
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lopullisen asetuksen nimi on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1542, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2023, akuista ja paristoista ja jäteakuista ja -paristoista, direktiivin 2008/98/EY ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta sekä direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta.

Asetus on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (COM(2019) 640 final). Taustalla on myös akkuja koskeva strateginen toimintasuunnitelma (liitteenä asiakirjassa COM(2018)293 final), kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma (COM(2020)98 final), Euroopan uusi teollisuusstrategia (COM(2020)102 final) ja kestävän ja älykkään liikkumisen strategia (COM(2020)789 final).

Ehdotuksella on kolme keskeistä tavoitetta:

1) Sisämarkkinoiden toiminnan vahvistaminen: tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhteiset säännöt (oikeusperustana SEUT 114 artikla (sisämarkkina) ja tuottajavastuuluvun osalta ympäristöoikeusperusta (SEUT 192(1) artikla)).

2) Kiertotalouden edistäminen

3) Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten vähentäminen akkujen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Tiivistelmä

Uuden akkuasetuksen on määrä nykyaikaistaa akkuja koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä. Asetuksella kumotaan ja korvataan paristo- ja akkudirektiivi 2006/66/EY. Asetustekstistä on saavutettu neuvottelutulos EU:n parlamentin ja komission sekä jäsenmaiden kesken, ja nyt alkaa kansallinen täytäntöönpano, jossa on eriasteisia siirtymäaikoja.

Lähtökohdat

Vaikka akkuasetus on EU:n asetuksena sellaisenaan sovellettavaa sääntelyä, siinä on kuitenkin kohtia, jotka on kansallisella tasolla päätettävä, esimerkiksi eri viranomaisten valvontavastuita. Siksi akkuasetus on tarpeen toimeenpanna kansallisena lainsäädäntöhankkeena.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.