Hallituksen esitys laiksi ilmastolain muuttamisesta

YM002:00/2022 Säädösvalmistelu

Valmistellaan ilmastolain täydennys, jossa eduskunnan lausuman (EV 60/2022 vp) ja syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti asetetaan kunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelmat. Samoin valmistellaan ilmastolain muutoksenhakua koskeva sääntely.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM002:00/2022

Asianumerot VN/630/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.1.2022 – 1.3.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Lainvalmistelu

HE laiksi ilmastolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 210/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmastolakia. Ilmastolakiin lisättäisiin säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta. Esityksen tavoitteena on edistää ilmastolain tavoitteiden toteutumista ja vahvistaa kuntien ilmastotyötä. Samoin tavoitteena on muutoksenhakusääntelyn myötä edistää oikeusturvan toteutumista. Esityksessä ehdotettu sääntely täydentäisi ilmastolain kokonaisuudistusta.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Karin Cederlöf, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 010
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistellaan ilmastolain muuttamista koskeva esitys. Kunnille asetetaan velvoite laatia ilmastosuunnitelmat valtuustokausittain . Lisäksi säädetään ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta. Uuden ilmastolain täydentämistä edellytetään muun muassa eduskunnan lausumassa toukokuulta 2022 sekä Sanna Marinin hallituksen budjettiriihen linjauksissa syyskuulta 2021. Lain muutos täydentää uutta ilmastolakia, joka tuli voimaan 1.7.2022.

Ympäristöministeriö tilasi Suomen ympäristökeskukselta selvityksen kunnan ilmastosuunnitelman toteuttamisvaihtoehdoista ilmastolaissa (Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:5), joka valmistui helmikuussa 2022. Helmikuussa 2022 järjestettiin kuulemistilaisuus kunnille ja maakunnille ilmastolakiin valmisteltavasta uudesta velvoitteesta. Tilaisuuden jälkeen kunnille ja maakunnille tarjottiin myös mahdollisuus osallistua kirjalliseen kuulemiseen.

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen myös liittyen ilmastolain muutoksenhakusääntelyyn. Oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuoren selvitys Uuden ilmastolain muutoksenhakusääntely (Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:10) julkaistiin maaliskuussa 2022.

Tiivistelmä

Valmistellaan ilmastolain täydennys, jossa eduskunnan lausuman (EV 60/2022 vp) ja syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti asetetaan kunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelmat. Samoin valmistellaan ilmastolain muutoksenhakua koskeva sääntely.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.