Hallituksen esitys laiksi ilmastolain muuttamisesta

YM002:00/2022 Säädösvalmistelu

Valmistellaan ilmastolain muutos, jossa syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat kunta-, seutu- tai maakuntatasolla. Samoin valmistellaan ilmastolain muutoksenhakua koskeva sääntely.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM002:00/2022

Asianumerot VN/630/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.1.2022 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Lainvalmistelu

HE laiksi ilmastolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Valmistellaan ilmastolain muutos, jossa syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat kunta-, seutu- tai maakuntatasolla. Alkuvuodesta 2022 annettavan uuden ilmastolain HE:n yhteydestä siirretiin jatkovalmisteluun kuntien yleinen tavoitteiden edistämisvelvoite sekä muutoksenhakua koskeva säännös. Myös ne on tarkoitus antaa tämän HE:n yhteydessä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 225
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistellaan ilmastolain muutos, jossa lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat kunta-, seutu- tai maakuntatasolla. Maaliskuussa 2022 annetun uuden ilmastolain hallituksen esityksen (HE 27/2022 vp) valmistelun aikana siirretiin lausuntopalautteen johdosta jatkovalmisteluun kuntien yleinen tavoitteiden edistämisvelvoite sekä muutoksenhakua koskeva säännös. Myös niitä on tarkoitus tarkastella tämän HE:n yhteydessä. Esitys täydentäisi parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaa uutta ilmastolakia (HE 27/2022 vp), jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.

Ympäristöministeriö tilasi Suomen ympäristökeskukselta selvityksen kunnan ilmastosuunnitelman toteuttamisvaihtoehdoista ilmastolaissa (Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:5), mikä valmistui helmikuussa 2022. Helmikuussa 2022 järjestettiin kuulemistilaisuus kunnille ja maakunnille ilmastolakiin valmisteltavasta uudesta velvoitteesta. Tilaisuuden jälkeen kunnille ja maakunnille tarjottiin myös mahdollisuus osallistua kirjalliseen kuulemiseen.

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen myös liittyen ilmastolain muutoksenhakusääntelyyn. Oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuoren selvitys Uuden ilmastolain muutoksenhakusääntely (Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:10) julkaistiin maaliskuussa 2022.

Tiivistelmä

Valmistellaan ilmastolain muutos, jossa syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat kunta-, seutu- tai maakuntatasolla. Samoin valmistellaan ilmastolain muutoksenhakua koskeva sääntely.