Ajankohtaista Helmi-ohjelmassa

null Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetuksesta elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetuksesta elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2022 11.03
Tiedote

Lausunnolle lähetetty asetus sääntelisi tarkemmin lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimien tukemista. Tuki koskisi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) yksityismailla toteuttamia luonnonhoitotöitä, sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Lausuntoja voi antaa 13.5.2022 saakka.

Luonnonsuojelulain mukaan luonnon monimuotoisuutta parantaviin hoito-, kunnostus ja ennallistamistoimiin voidaan myöntää tukea valtion varoista tavaroina ja palveluina. Ehdotettu tuki kohdistuisi luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin elinympäristöihin, joiden ennallistamisella, kunnostuksella tai hoidolla voitaisiin parantaa niiden ekologista tilaa kustannustehokkaasti. Maanomistajaa tuen saaminen ei pääsääntöisesti hyödyttäisi taloudellisesti, joten viranomaisen rooli toteuttajana olisi tärkeä kannuste tuen hakemiselle.

Tuki perustuisi hakijan tekemään tukihakemukseen. Tukea voitaisiin myöntää myös maanomistajan kirjallisen suostumuksen perusteella. Tukiviranomaisena toimisi ELY-keskus. ELY-keskus myös vastaisi hoitotoimien järjestämisestä, tarvittaessa yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa.

Tuki myönnettäisiin tavarana tai palveluna, eli rahallisen tukemisen sijaan ELY-keskus vastaisi tarvittavien toimenpiteiden järjestämisestä ja toteutuksen valvonnasta yksityisen maanomistajan mailla. ELY-keskus voisi hankkia tarvittavat toimenpiteet myös maanomistajalta itseltään markkinahintaisella ostopalvelusopimuksella. Tehtävistä toimenpiteistä sovittaisiin yhdessä maanomistajan kanssa.

Asetus olisi voimassa määräajan ja sitä sovellettaisiin vuosina 2022-2027.

Asetukseen perustuen tehtävillä kunnostustoimilla parannettaisiin Suomen luonnon tilaa. Asetus tukisi myös Helmi-elinympäristöohjelman toteuttamista. Helmi-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Tavoitteena on myös edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua ja hiilensidontaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lisätietoja:

​​​​​​​Hanna-Leena Keskinen
ympäristöneuvos
p. 0295 250 096
[email protected]