Hyppää sisältöön
Media

Helmi-ohjelman toteutus etenee hyvin – heikentynyttä luontoa on tänäkin vuonna hoidettu tuhansia hehtaareja

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2022 12.34
Uutinen
Kyröletto-Vuornoslehto kunnostusraivauksen jälkeen. Kohde on umpeenkasvanut merenrantaniitty, jossa on esiintynyt ruijannuokkuesikkoa. Hoitotoimenpiteinä tehty puiden poistoa, kunnostusraivausta ja niittoa. Kuva: Virpi Karén

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla on kunnostettu 3930 hehtaaria eri elinympäristöjä ja suojeltu 3200 hehtaaria soita.

Helmi-ohjelmassa parannetaan heikentyneiden lajien ja luontotyyppien elinympäristöjen tilaa koko maassa. Kohteina ovat lintuvedet, suot, metsät, perinneympäristöt sekä pienvedet ja rannat. Helmi-ohjelman toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Isoimpia ennallistamiskohteita ovat olleet suot, joita on ennallistettu 2000 hehtaaria. Metsiä on hoidettu lähes 400 hehtaaria, mikä on sisältänyt niin lehtojen ja paahdeympäristöjen kuin lajikohteidenkin hoitoa. Lisäksi kulotuksia on tehty noin 750 hehtaarilla.  

Arvokkailla lintuvesillä tavoitteena on kokonaisvaltainen kunnostus; tänä vuonna kunnostukset on saatu valmiiksi kolmella kohteella: Vihdin Vanjärvellä, Rantasalmen Vaahersalonlammella ja Kuopion Keskimmäisellä ja Likolammella. Kaikkiaan erilaisia hoito- ja kunnostustöitä on tehty 41 lintuvesikohteella. 

Aktiivista linnustonhoitoa on tehty myös maa- ja metsätalousministeriön ohjaamassa SOTKA-hankekokonaisuudessa. SOTKA-vieraspetohankkeessa on pyydetty linnustolle haitallisia vieraslajeja supikoiraa ja minkkiä 420 pyytäjän voimin 73 Natura-alueella. Suojelualueverkoston ulkopuolelle on perustettu tai rakenteilla kaikkiaan 39 SOTKA-lintukosteikkoa ja uusia suunnitelmia on valmiina tai viimeistelyssä 27 kappaletta. Kiinnostus kosteikkojen perustamiseen on ollut suurta. Lisäksi SOTKA-levähdysaluehankkeessa on saatu 17 uutta linnuston muuttolevähdysaluetta.

Pienvesien kunnostus on myös edennyt hyvin. Purouomia on kunnostettu useita kilometrejä ja kalojen kulkua haittaavia vaellusesteitä on poistettu 186 kappaletta. Rantaluonnon, kuten hiekkarantojen ja dyynien, työkohteita on valmistunut jo 18 kappaletta. Pienvedet, kuten lähteet, purot ja merenrannikon kuroutuneet lahdet, eli fladat ja kluuvit, ovat pienuudestaan huolimatta merkittäviä monimuotoisuuskohteita. Puroilla ja fladoilla on myös suuri merkitys kalaston kannalta. 

Helmi-ohjelmassa on kuluneen vuoden aikana kunnostettu myös 437 hehtaaria perinneympäristöjä. Uusia kohteita on saatu pysyvään hoitoon joko maatalouden ympäristösopimuksin tai luonnonsuojelulain mukaisella tuella 323 hehtaaria. Perinneympäristöt ovat uhanalaisimpia luontotyyppejämme.

Myös kunnat ja järjestöt ovat ottaneet Helmi-ohjelman omakseen: käynnissä on 102 Kunta- ja Järjestö-Helmi –avustusta saanutta kunnostus- ja hoitohanketta ympäri maata, Kemiönsaarelta Rovaniemelle saakka. Uusi avustushakukierros on parhaillaan käynnissä.

Tehdyt mittavat 27 000 hehtaarin sekä 130 purokilometrin luontoinventoinnit ja yli 400 valmistunutta hoito- ja kunnostussuunnitelmaa varmistavat, että työt jatkuvat aktiivisesti kaikissa elinympäristöissä. 

Helmi-ohjelma on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohjelma. Helmi-ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt.

Lisätietoja:

Tupuna Kovanen
erityisasiantuntija
p. 050 470 3202
[email protected]