Hyppää sisältöön
Media

EU-asetus nopeuttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä – kansallinen soveltamisohje julkaistu – infotilaisuudet viranomaisille 13.2.

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2023 14.15
Tiedote

Vuoden 2022 lopulla voimaan tullut määräaikainen EU-asetus nopeuttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö ovat julkaisseet uusiutuvan energian lupa-asioita käsitteleville viranomaisille ohjeen asetuksen soveltamisesta.

Euroopan komissio ehdotti marraskuussa hätätoimenpiteenä uusia toimia, joilla nopeutetaan kiireellisesti uusiutuvan energian käyttöönottoa. Tämän katsottiin voivan auttaa lievittämään eurooppalaisen energiakriisin vaikutuksia ja torjumaan Venäjän harjoittamaa energian käyttöä aseena. 

Asetus tuli voimaan jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin hyväksymänä 30.12.2022. Se on voimassa 30.6.2024 saakka. EU-asetukset ovat ylikansallista lainsäädäntöä, joita sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa. 

Asetuksessa asetetaan enimmäisajat tiettyjen uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen kestolle. Lisäksi uusiutuvan energian hankkeet tulee eräissä tilanteissa katsoa erittäin tärkeän yleisen edun mukaisiksi, mikä käytännössä madaltaa kynnystä poikkeuslupien saamiselle. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön julkaisema ohje asetuksen tulkinnasta Suomessa on suunnattu uusiutuvan energian lupa-asioita käsitteleville viranomaisille. Näitä ovat aluehallintovirastot, ELY-keskukset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kunnat, pelastusviranomaiset, Liikenne- ja viestintävirasto, Energiavirasto, Museovirasto ja työ- ja elinkeinoministeriö. 

Määräajat koskevat aurinkoenergialaitteita, lämpöpumppuja ja voimalaitosten päivitystä

Asetuksen mukaan lupamenettelyjen kesto ei saa ylittää:
•    keinotekoisiin rakenteisiin asennettavien aurinkoenergialaitteistojen osalta kolmea kuukautta,
•    teholtaan alle 50 megawatin maalämpöpumppujen osalta kolmea kuukautta,
•    muiden saman kokoluokan lämpöpumppujen lupamenettelyn osalta yhtä kuukautta
•    uusiutuvan energian voimalaitosten kapasiteettia kasvattavien päivityshankkeiden osalta kuutta kuukautta. 

Ohjeessa käsitellään sitä, mihin menettelyihin määräaikoja sovelletaan. Näitä ovat muun muassa ympäristölupa, vesitalouslupa, rakennuslupa, toimenpidelupa ja ympäristövaikutusten arviointi. Ohjeessa käsitellään myös sitä, miten lupamenettelyjä koskeva määräaika lasketaan. Asetusta sovelletaan sen voimassaolon aikana alkaviin lupamenettelyihin.

Jäsenvaltioiden tulee katsoa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaisia, kun oikeudellisia etuja arvioidaan yksittäistapauksissa luontodirektiivin, lintudirektiivin ja vesipuitedirektiivin soveltamiseksi. Ohjeessa käsitellään sitä, miten uusiutuvan energian hankkeet tulee katsoa erittäin tärkeän yleisen edun mukaisiksi.

TEM ja YM järjestävät infotilaisuudet toimivaltaisille viranomaisille

Asetuksen soveltamisohjeen infotilaisuuksiin voi ilmoittautua 10.2. klo 15 mennessä näistä linkeistä:
•    Aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille suunnattu TEAMS-tilaisuus 13.2.2023 klo 9-10
•    Muille toimivaltaisille viranomaisille suunnattu TEAMS-tilaisuus 13.2.2023 klo 15-16

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, p. 0295 047 016
lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, YM, puh. 0295 250 278