Hyppää sisältöön
Media

Noux fick en skötsel- och nyttjandeplan

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 5.9.2006 10.00
Pressmeddelande -

Miljöministeriet fastställde idag Forststyrelsens förslag till skötsel- och nyttjandeplan för Noux nationalpark. I samband med fastställandet tog ministeriet ställning till principerna för bland annat orientering, ordnade evenemang och tävlingar, fiskeri samt inplantering av europeisk bäver. Avsikten är att förnya planen helt eller delvis när de största av de kvarstående markanskaffningarna i Noux är genomförda.

Noux nationalpark har grundats år 1994 för att skydda den nyländska ödemarksnaturen samt för forskning och undervisning. Enligt ministeriet är målsättningarna i planen för vård och användning av parken samt zonindelningen för markanvändningen samstämmiga med avsikten för parkens grundande. Parkens grundidé äventyras inte heller av friluftsliv, rekreation och ordnandet av turismföretagande på det sätt som har föreslagits.

Vården av Noux nationalpark grundar sig på zonindelning. Den största delen av parken är sevärdhetsdel, ett slags grundläggande Noux för vandrare och rekreationsanvändare som består av lätta friluftslivstjänster. Innanför detta område finns ett koncentrerat område för användning, där man kan bygga mer krävande guidningstjänster. Största delen av besökarna strävar man efter att leda till detta område, vars viktigaste stödpunkt är för tillfället Kattila naturhus, som håller på att förnyas, och dess omgivning. Tervalampi och Salmi-Velskola högländer samt Ketunkorpi har anvisats som ett utområde, som lämnas så gott som helt utan tjänster för de självständiga rekreationsanvändarna, såsom bär- och svampplockare.

Naturens mångfald ökas på många sätt

Miljöministeriet fastställde att de primära målsättningarna för områdets skötsel- och nyttjande är att trygga att naturvärdena bevaras, att området är i naturligt tillstånd och att öka mångfalden. På grund av att området har använts för ekonomibruk är de viktigaste metoderna att återställa naturen som blivit ensidig och att röja och aktivt sköta om traditionslandskapen. Förekomsten av Natura –naturtyper, Europeiska gemenskapens direktivarter och de nationellt utrotningshotade och under uppsikt varande arterna försöker man trygga genom aktiva och passiva skötselåtgärder.

Miljöministeriet godkände även i huvuddrag inplanteringen av utrotningshotade arter och direktivarter för att återställa och öka dessa stammar. Ministeriet tyckte emellertid inte att utplantering av den europeiska bävern var en god idé, utan anser att stödinplanteringar stör artens naturliga utbredningsprocess. Ministeriet fastställde inte heller fiskebegränsningar i föreslagen omfattning i planförslaget, med undantag för Myllypuro.

Ministeriet rekommenderar avtal istället för förbud

Miljöministeriet fastställde inte de områden som har föreslagits stängas för tävlingar. Ministeriet fastställde inte heller begränsningar för evenemang och tävlingar som baserar sig på deltagarantal. Enligt ministeriet skall det vara möjligt att avtala mellan tävlings- eller evenemangsarrangören och Forststyrelsen om att man kringgår och avgränsar de känsliga områdena, så att dessa inte utnyttjas.

Det har inte varit möjligt att i planeringsförslaget vid detta skede ta ställning till placeringen av Noux naturcentrum. Miljöministeriet fastställde emellertid den framförda verksamhetsidén för naturcentret samt det funktionella sambandet mellan Noux naturcentrum och Kattila naturhus. Miljöministeriet och Forststyrelsen har ingått ett avtal i januari 2006 genom vilket ministeriet beställer av Forststyrelsen en lösning för ett naturcentrum som är skräddarsytt för huvudstadsregionen. Då man bestämmer om naturcentrets placering, skall man ta i beaktande zonindelningen i nationalparken.

Tilläggsuppgifter:

Överinspektör Jukka-Pekka Flander, Miljöministeriet, Tfn 09 1603 9333, 050 3027 597