Hyppää sisältöön
Media

Miljöministeriets förslag till 2007 års budget för förvaltningsområdet

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 27.7.2006 12.32
Pressmeddelande -

Merparten av målsättningarna i regeringsprogrammet har uppnåtts inom miljöministeriets förvaltningsområde, vilket speglas i ministeriets budgetförslag för år 2007. Några projekt som är anhängiga slutförs ännu - till exempel inleds under år 2007 byggandet av kombinationsfartyget för bekämpning av miljöolyckor på Östersjön.

Miljöministeriet föreslår att det i budgetförslaget för år 2007 skall ingå 745,6 miljoner euro för förvaltningsområdet. Av budgetfinansieringen används två tredjedelar till det allmänna bostadsbidraget samt reparations- och energibidrag samt en tredjedel till finansiering av miljö- och naturvården. Därutöver används uppskattningsvis cirka 2,8 miljarder euro av statens bostadsfonds medel för att betala bostadslån, bostadsförvaltningens räntestöd och bidrag samt för att betala räntor och amorteringar av fondens lån.

Miljöministeriet betonar i sitt budgetförslag förstärkandet av oljebekämpningen, forskningsresursernas tillräcklighet inom nyckelområden som klimatförändringen samt miljöarbetenas betydelse för miljön och sysselsättningen.

Inom bostadsproduktionen ligger fokus på tillväxtområden och på att stöda bostadsutbudet för specialgrupper. Bostädernas energieffektivitet betonas särskilt inom bostädernas reparationsbyggande. Även byggandet av hissar och andra reparationer som förbättrar bostädernas hinderfrihet är viktiga prioritetsområden.

Byggandet av kombinationsfartyget inleds

Anskaffningen och byggandet av bekämpningsfartyget för miljöolyckor inleds år 2007. Projektet som startades i den första tilläggsbudgeten för år 2006 kommer att slutföras enligt planerna under år 2008 och kombinationsfartyget kan tas i bruk på Östersjön.

Beredningen för att grunda en oljebekämpningscentral fortsätter utifrån det utredningsarbete som Sitra och ministeriet gjort. I budgetförslaget har man inte ännu tagit ställning till finansieringen av centret.

Man föreslår att oljeavfallsavgiften höjs från början av år 2007 från nuvarande 4,2 cent till 5,75 cent per kilogram smörjolja. Genom tilläggsfinansieringen effektiveras oljeavfallsvården och slutförandet av jordmånens saneringsprogram.

Fortsättningsvis föreslås ett anslag om 2 miljoner euro för att understöda föreningar inom miljö- och bostadssektorn samt miljöuppfostran. Anslaget riktas bland annat till att effektivera avfallshanteringen i skärgårdsområden.

Forskningssatsningar behövs på nyckelområden

Miljöministeriet föreslår att forsknings- och utvecklingsanslaget för förvaltningsområdet är 11,6 miljoner euro. Miljöministeriet betonar att lagstiftningsberedningen och beslutsfattandet förutsätter att det finns pålitlig information att tillgå. Det kan garanteras enbart genom tillräckliga forsknings- och utvecklingsanslag. De mest kritiska informationsbehoven är förknippade med de internationella klimatförhandlingarna, verkställandet av kemikaliekonventionen samt förbättrandet av säkerheten inom byggande.

Finansiering för tjänsteutbudet i de nordliga nationalparkerna

Det föreslås att 34 miljoner euro viks för förverkligandet av de riksomfattande naturvårdsprogrammen och Natura 2000 -nätverket. Vårdmetoderna i METSO -verksamhetsprogrammet samt finansieringsinstrumenten för dessa är i bruk i sin helhet år 2007. Avsikten med METSO -programmet är att trygga biodiversiteten i Södra Finlands skogar. På basis av Metso -programmets konsekvensbedömning fattas beslut om fortsatta åtgärder.

Miljöministeriet föreslår även tilläggsfinansiering för att utveckla tjänsteutrustningen och guidningen i nationalparkerna i Norra Finland för att på så sätt förbättra rekreations- och naturturismens förutsättningar.

Det omfattandet programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU) som hör till Östersjöns skyddsprogram fortlöper.

Fokus på byggnaders energieffektivitet

Det föreslås att 50 miljoner euro reserveras för reparations- och energibidrag. Miljöministeriet föreslår att räntestödslånen på 40 procent för bostadsaktiebolag utvidgas att omfatta även energiekonomiska reparationer. Samtidigt skulle man slopa de energiekonomiska reparationsbidragen för bostadsaktiebolag.

Avsikten är att år 2007 genom reparations- och energibidragen tidsbundet stöda särskilt ändringen av uppvärmningsmetoder för småhus för att främja användningen av inhemska bränslen.

Behov att öka miljöarbetena

Miljöministeriet föreslår 11,9 miljoner euro för miljöarbeten, det vill säga lika mycket som detta års anslag. Det föreslås att sju stycken nya, redan definierade miljöarbetsprojekt inleds i olika delar av Finland.

Med beloppet finansieras både samfinansierade projekt och projekt som görs som statliga arbeten. Projekten inbegriper förflyttningsavlopp och förbindelsevattenledningar, saneringar av förorenade marker, saneringar av vattendrag och andra miljöarbeten. Merparten av miljöarbetena genomförs i samarbete med kommuner och andra parter. Genom miljöarbeten kan man väsentligt påverka miljöns tillstånd lokalt och samtidigt främja sysselsättningen. Genom miljöarbetena förbättras även vården av Östersjön och insjöarna.

Grunderna för bostadsbidraget oförändrade

Det föreslås att 439 miljoner euro riktas till bostadsbidraget. Man ämnar bibehålla grunderna för bidraget på 2006 års nivå genom att granska dessa så att de motsvarar förändringar i den allmänna kostnadsnivån samt bidragstagarnas bostadskostnader. Antalet bidragstagare bedöms minska med cirka 2 500 tack vare det förbättrade sysselsättningsläget.
Stödet för bostadsbyggande koncentreras till tillväxtområden

I budgetförslaget bereder man sig för att finansiera byggandet av cirka 6500 nya räntestöds- och aravabostäder med medel från statens bostadsfond. Om detta förverkligas, vore mängden större än det som realiserats i år. Avsikten är att rikta merparten av nybyggnationen till Helsingforsregionen och de övriga tillväxtområdena.

Man bereder sig för befolkningens åldrande genom att ge bidrag till byggandet av hissar och till åtgärder som förbättrar bostädernas hinderfrihet.

Avsikten är att överföra 116,5 miljoner euro som intäkt från statens bostadsfond, vars verksamhet faller utanför statsbudgeten.

Projekten inom produktivitetsprogrammet framskrider

Beredningen av projekten i produktivitetsprogrammet fortskrider fullviktigt. De egentliga produktivitetsverkningarna märks ännu inte specifikt i budgetförslaget för år 2007. Personalen inom förvaltningsområdet beräknas emellertid minska med dryga 30 personarbetsår.

Ytterligare information:

Oili Hintsala, Ekonomidirektör, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9420 och 040 546 1483, fö[email protected]