Hyppää sisältöön
Media

Direktiv till kommunerna om vidare åtgärder med anledning av takrasen under våre

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 10.7.2006 12.20
Pressmeddelande -

Under våren 2006 inträffade flera olyckstillbud som berodde på takras och takskador, varav nio fall undersöks som katastroftillbud. Med anledning av detta har miljöministeriet låtit göra utredningar hos VTT om hur takstolar stöds samt om sprickbildning i limträbalkar. Miljöministeriet har sänt ett brev till alla kommuner i Finland, med information om den utförda utredningen för att förebygga olyckor som beror på takras. Kommunernas byggnadstillsynsmyndighet uppmanas att informera i synnerhet fastighetsägarna om saken.

Särskilt fokus på hur takstolarna stöds

I den inledande undersökningen av farliga situationer på grund av ras och konstruktionsfel har uppmärksamheten fästs vid hur takstolarna stöds, vid sprickbildningen i limträbalkar och vid betongbalkarna. Utredningen har försökt avgränsa de riskfyllda punkterna, bl.a. för takstolarnas del på basis av spännvidden. Konstruktioner med lång spännvidd har blivit allt vanligare sedan 1990-talet.

I fråga om betongbalkarna är risken begräsad till en viss typ av åsbalkar av spännbetong. Sådana här balkar finns endast i begränsad omfattning. Det kan finnas risker också vid andra typer av konstruktioner.

Avsikten med utredningarna är att betjäna fastighetsägaren när man bedömer de risker som ett eventuellt byggfel, byggnadens ålder eller särskilt belastande omständigheter kan innebära vid användningen av byggnaden.

På fastighetsägarens ansvar

Primärt är det fastighetens ägare som har ansvar för underhållet av byggnaden. Det är möjligt att vid behov ingripa i konstruktionernas säkerhet. En byggnadsinspektör kan förutsätta att fastighetsägaren utreder konstruktionens hållbarhet. Vid behov kan byggnadens ägare åläggas att på egen bekostnad förete en undersökning av byggnadens skick för att utreda vilka reparationer som är uppenbart oundgängliga med tanke på säkerheten (Markanvändnings- och bygglagen 166 §).

Mera information

Byggnadsrådet Teppo Lehtinen, tfn 09-1603 9670 (anträffbar till 14.7 och från 16.8)

Chefen för resultatområdet för byggande, utvecklingsdirektör Helena Säteri, tfn 09-1603 9668 (till 14.7 och från 14.8)

E-post: fö[email protected]