Hyppää sisältöön
Media

Avfallsproducenternas ansvar för hanteringen av kommunalt avfall ökar

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 8.11.2006 11.47
Pressmeddelande -

Ansvaret för att hanteringen av avfall från handeln och från privat serviceverksamhet organiseras förs över från kommunerna till dem som producerar avfallet. I stället för kommunerna blir det företag i avfallsbranschen eller, enligt avtal, kommunernas avfallsverk som svarar för avfallshanteringen från dessa verksamhetsformer. Detta leder till ökad konkurrens, och det emotses att också hanteringen av avfall från privata hushåll utvecklas i och med att kommunens ansvar minskar. Regeringens proposition om en ändring av avfallslagen godkändes i dag i statsrådet. Det är meningen att ändringarna skall träda i kraft i början av juni år 2007.

Ändringarna gäller avfallslagens 10 och 13 paragrafer, som föreskriver om ordnad avfallstransport samt återvinning och behandling av kommunalt avfall eller därmed jämförbart avfall.

Lagens 10 § preciseras så att kommunen framgent enbart svarar för avfall som uppstår inom bosättningen samt för sådant avfall från den offentliga förvaltningen och serviceverksamheten som till sina egenskaper och sin sammansättning och mängd kan jämställas med avfall från bosättning. Efter ändringen svarar kommunen inte längre för sådant avfall som motsvarar avfall från bosättningen men som uppstår inom industrin, handeln och den privata serviceverksamheten. Ändringen av lagens 13 § ger kommunen rätt att föreskriva att avfall från bosättning och därmed jämförbart avfall skall levereras till en av kommunen anvisad plats antingen för återvinning eller för behandling. Denna skyldighet gäller det avfall kommunen har ansvaret för oberoende av om det handlar om kommunalt anordnad avfallstransport eller avtalsbaserad avfallstransport.

Ändringarna motiveras med den omfattande strukturförändring som under de senaste åren har skett inom avfallshanteringen. I fråga om hanteringen av kommunalt avfall har det praktiska genomförandet allt mer gått över från de enskilda kommunerna till samkommuner som motsvarar ekonomiska regioner eller till avfallsverksbolag som ägs av kommunerna. Dessutom har de privata företagarna i avfallsbranschen under de senaste åren ökat sitt serviceutbud särskilt i fråga om avfallsåtervinning. Detta har lett till konkurrens om återvinnbart avfall. En avstjälpningsplats som kommunerna står för är numera inte den enda plats dit man kan föra kommunalt avfall för behandling.

I bakgrunden till ändringen ligger också Europeiska unionens avfallsdirektiv, som under de närmaste åren kommer att innebära stora utmaningar i fråga om hanteringen av det kommunala avfallet. Man kommer att frångå den traditionella behandlingen genom deponering på avstjälpningsplatserna och i stället gå över till behandling i avfallsanläggningar, eftersom det biologiskt nedbrytbara avfallet inte längre kan föras till soptippen som tidigare. Också kraven på förbehandling av det avfall som deponeras på avstjälpningsplatser kommer att skärpas.

"Jag anser att den situationen nu inte är hållbar med tanke på konkurrensutsättning och investeringar eftersom den nuvarande lagen är oklar", säger miljöminister Jan-Erik Enestam. "Vi ville genomföra den här förändringen nu eftersom en helhetsreform ännu kan dröja länge", påpekar Enestam. "Denna förändring åtgärdar de största olägenheterna och garanterar att branschen nu kan utvecklas. Med tanke på hur länge denna relativt lilla förändring låtit vänta på sig, finns det inget som garanterar att vi har en helhetsreform om ens fem år", konstaterar Enestam.

Riktlinjerna för en totalreform av avfallslagen har behandlats i en av miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp. Arbetsgruppen har godkänt dessa linjedragningar, som var avsedda att inspirera i den fortsatta debatten. Linjedragningarna blir färdiga i medlet av månaden.

Ytterligare uppgifter: Miljörådet Olli Pahkala, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9737 eller 050 5250 891
Överinspektör Tarja-Riitta Blauberg, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9713 eller 0400 143 917