POP-jätewebinaari

Tiistai 6.6.2023 klo 9.30 –  11.00

ympäristöministeriö

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa POP-jätteistä. Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet) ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan ilman, veden tai muuttavien eläinlajien välityksellä. Niiden on arvioitu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Aika Tiistaina 6.6.2023 klo 09:30 - 11:00
Paikka Teams

POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden käsittelyä säännellään EU:n POP-asetuksella (EU) 2019/1021. Jätteet on käsiteltävä POP-jätteenä, jos ne sisältävät POP-yhdisteitä yli asetuksen määrittelemän pitoisuusrajan. POP-jätteen kierrätys on kielletty. Jäte on käsiteltävä niin, että sen sisältämät POP-yhdisteet hävitetään pysyvästi. 

POP-jätteen pitoisuusrajoja on muutettu joulukuussa annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2022/2400. Lisäksi asetuksessa säädettiin pitoisuusrajat neljälle uudelle yhdisteelle tai yhdisteryhmälle. Uusia rajoitettavia yhdisteitä ovat muun muassa sammutusvaahdoissa ja tekstiilien pintakäsittelyaineina käytetyt perfluoratut orgaaniset PFOA- ja PFHxS-yhdisteet, puunsuoja-aine pentakloorifenoli ja torjunta-aine dikofoli. Lisäksi tiukennetaan bromattujen palonsuoja-aineiden, dioksiinien ja furaanien sekä lyhytketjuisten klooriparafiinien pitoisuusrajoja. Muutokset tulevat sovellettavaksi 10.6.2023 alkaen.

Ympäristöministeriö julkaisi tammikuussa 2023 oppaan, joka auttaa tunnistamaan POP-jätteitä. Oppaassa käsitellään rakennusten purkujätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, romuajoneuvojen, tekstiilijätteiden, sammutusvaahtojen, valokuvaustuotteiden sekä jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvien jätteiden sisältämiä POP-yhdisteitä. Lisäksi oppaassa käydään läpi EU:n POP-asetuksen ja kansallisen jätelainsäädännön keskeisimmät POP-jätteitä ja niiden käsittelyä koskevat velvoitteet.

Webinaarissa esitellään POP-jätteen tunnistusoppaan keskeistä sisältöä. Lisäksi esitellään kesäkuussa voimaan tulevat POP-asetuksen muutokset ja niiden vaikutuksia eri jätevirtoihin.

Ohjelma

9.30 Tilaisuuden avaus, Tuulia Toikka, ympäristöministeriö

9.40 Ajankohtaista POP-jätteistä, Eevaleena Häkkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE

  • POP-asetuksen muutokset ja niiden vaikutus jätevirtoihin
  • POP-jätteiden tunnistaminen

10.30 Keskustelu

11.00 Tilaisuus päättyy
 

Lisää tietoa aiheesta

POP-asetuksen (2019/1021) konsolidoitu versio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20221213

POP-jätteen tunnistusopas https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164548

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä linkistä (Lyyti.fi) maanantaihin 5.6. klo 15:00 mennessä. Ilmoittautuneet saavat Teams-linkin maanantai-iltapäivällä 5.6.

Webinaarista ei tehdä tallennetta.

Lisätietoa webinaarista:

Riitta Levinen
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
[email protected]

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yritykset