Hyppää sisältöön
Media

Riktvärden fastställs för utomhusbuller från vindkraftverk

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2015 10.36
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning som gäller utomhusbuller från vindkraftverk. Med de riktvärden som anges i förordningen strävar man efter att säkerställa att det finns ett tillräckligt avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse och att bullret inte orsakar olägenheter för människornas hälsa eller annan betydande förorening av miljön. På så sätt blir det lättare för kommunerna att genom planläggning styra placeringen av vindkraftverk. Riktvärdena ska tillämpas i planeringen av markanvändningen och byggandet och i de tillståndsförfaranden och den tillsyn som avses i markanvändnings- och bygglagen och miljöskyddslagen.

"Riktvärdena för utomhusbuller fastställs till en nivå som möjliggör ökad vindkraft men som enligt undersökningar inte orsakar olägenheter för hälsan och inte heller försämrar trivseln i miljön", säger Helena Säteri vid miljöministeriet som varit ordförande för den arbetsgrupp som berett förordningen.

I fortsättningen är riktvärdet för vindkraftsbuller i anslutning till permanent bebyggelse, fritidsbebyggelse, vårdinrättningar och campingplatser dagtid 45 decibel och nattetid 40 decibel. För områden med läroanstalter och rekreationsområden anges ett riktvärde på 45 decibel dagtid. För nationalparker gäller ett riktvärde på 40 decibel såväl dagtid som nattetid. De riktvärden för utomhusbuller som anges i förordningen är striktare än de riktvärden som statsrådet slog fast 1992.

I förordningen hänvisas till de bestämmelser om bullernivån inomhus som handlar om bullrets hälsoeffekter och som utfärdats inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Detta innebär att man vid placeringen av vindkraftverk även ska beakta de bestämmelser om buller inne i byggnader som utfärdats med stöd av hälsoskyddslagen.

I styrningen av hur vindkraftverk ska placeras har man i dagens läge tillämpat antingen statsrådets allmänna riktvärden för bullernivå från 1992 eller miljöministeriets anvisning från 2012 med planeringsriktvärden för buller vid utbyggnad av vindkraft. Den nya förordningen ska förenhetliga sätten att dimensionera avståndet mellan ett vindkraftverk och det objekt som exponeras för buller och även leda till tydligare styrning av vindkraftsutbyggnaden.

Förordningen har beretts i en arbetsgrupp med representanter för social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet. Även det arbete som den föregående brett förankrade arbetsgruppen utfört har utnyttjats i beredningen. Ett utkast till förordningen har också varit på omfattande remiss.

Vindkraft är förnybar energi som är så gott som utsläppsfri. Vindkraften kan på så vis hjälpa till att minska koldioxidutsläppen. Finland har i sin klimat- och energistrategi förbundit sig att öka vindkraftens andel märkbart.

Ikraftträdande och tillämpning

Förordningen träder i kraft den 1 september 2015. Från och med ikraftträdandedagen kommer förordningen att tillämpas på alla planförslag som inleds enligt markanvändnings- och bygglagen och på de tillståndsärenden som avses i markanvändnings- och bygglagen och miljöskyddslagen.

Förordningen gäller inte de vindkraftverk som har miljötillstånd eller bygglov den dag förordningen träder i kraft. Om ett gällande miljötillstånd däremot behöver ändras, börjar vindkraftverket omfattas av den nya förordningen. Ett vindkraftverk kan dessutom börja omfattas av den nya förordningen om behovet av miljötillstånd för vindkraftverket måste tas till prövning efter att förordningen trätt i kraft, t.ex. på grund av klagomål från grannar.

Förordningen kommer inte heller att gälla

  1. sådana planförslag enligt markanvändnings- och bygglagen som har varit eller var offentligt framlagd när förordningen trädde i kraft,
  2. sådana i markanvändnings- och bygglagen avsedda tillståndsärenden som gäller vindkraftverk och som är anhängiga när förordningen träder i kraft eller
  3. sådana ansökningar om miljötillstånd för vindkraftverk som är anhängiga och har kungjorts när förordningen träder i kraft.
Mer information

Helena Säteri, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 281, [email protected]

Katariina Haavanlammi, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 072, [email protected]