Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ett betydande skyddsområde inrättas i Luhtapohja i Joensuu som en del av livsmiljöprogrammet Helmi

Miljöministeriet
13.11.2020 9.01
Pressmeddelande
Foto: Mika Pirinen

Tornator Abp har tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen kommit överens om att skydda en värdefull och omfattande svämäng och dess kantskog. Området ligger i Luhtapohja, cirka 60 kilometer nordost om Joensuu. Största delen av skyddsobjektet hör till de områden som föreslås komplettera skyddet av myrar. Området skyddas inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Skyddsområdets totala areal är cirka 750 hektar.

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och Tornator Abp informerar

”Det nya skyddsområdet i Luhtapohja i Joensuu är en verklig naturpärla med myrnaturtyper, svämängar och moskogsholmar som till största delen är i naturtillstånd. Inom skyddsområdet finns också hotade naturtyper, vilket gör skyddsbeslutet särskilt glädjande. I livsmiljöprogrammet Helmi har skyddet av myrar framskridit väl i samråd med markägarna på frivillig grund", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Skyddsområdet i Luhtapohja omfattar en representativ helhet av olika myrnaturtyper, svämängar och moskogsholmar som till största delen är i naturtillstånd. Det skyddade områdets totala areal är betydande: nästan 750 hektar. Det är det näst största privata skyddsområdet i Norra Karelen efter Kesonsuo, och det är Tornators tredje största skyddsområde i Finland.

Gungflyna vid Luhtapohjanjoki bildar en omfattande, jämn och trädfattig helhet av myrar som domineras av näringsfattiga fattigkärr och tallmossar. De tre vanligaste myrtyperna i naturtillstånd är tuvdunmyrar, fuscummyrar och lågstarrkärr. Skyddsområdet omfattar också hotade naturtyper, såsom källområden, ett ört- och gräskärr, ett tuvulls-skogskärr och ett hjortronkärr. De erbjuder också en livsmiljö för många sällsynta och krävande arter.

Området kring Luhtapohjanjoki erbjuder utmärkta möjligheter till rekreation, såsom fiske, jakt, bärplockning och fågelskådning.

”Genom att inrätta nya naturskyddsområden kompletterar vi det ekologiska nätverket som tillsammans med nyckelbiotoperna, artförekomsterna och skyddszonerna utgör en stark grund för mångfalden i Tornators skogar”, säger Tornators miljöchef Heikki Myöhänen.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på småvatten och stränder iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Ytterligare information:

Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, miljöchef, tfn 050 441 2253, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen:
Säde Neitola, naturvårdsexpert, tfn 050 3968 980, [email protected]

Miljöministeriet:
Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]