Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

NMT-centralen i Södra Österbotten fick tillstånd att lösa in områden på 4,43 hektar i Kvarkens skärgård

Miljöministeriet
11.3.2021 16.30
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten tillstånd att lösa in områden på 4,03 och 0,4 hektar som helt och hållet ligger inom Natura 2000-området i Kvarkens skärgård och delvis också inom strandskyddsprogrammets område.

De områden som ska lösas in finns i de inre delarna av Halsöns västra del och på ett skär norr om ön. Dessa områden är väsentliga delar av de ovan nämnda skyddsobjekten. Områdena representerar följande Natura 2000-naturtyper: öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn, örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ och den prioriterade naturtypen naturliga primärskogar i landhöjningskust.

Man har inte lyckats fridlysa dessa områden som privata naturskyddsområden eller förvärva dem till staten på frivillig väg, eftersom det inte har varit möjligt att föra förhandlingar med alla markägare på grund av områdenas oklara ägandeförhållanden. När det gäller ägarna till de områden som är föremål för inlösning handlar det om flera personer och dödsbon vars alla delägare inte har kunnat nås eller vars kontaktuppgifter inte har kunnat utredas utan sådana avsevärda svårigheter som avses i 52 § 3 mom. i naturvårdslagen.

Ytterligare information:

Janne Hesso, sakkunnig, tfn 0295 250 008, [email protected]