Hyppää sisältöön
Media

Typgodkännande av byggprodukter överförs till VTT

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 23.8.2006 6.17
Pressmeddelande -

Miljöministeriet har auktoriserat Statens tekniska forskningscentral (VTT) att verka som institution som beviljar typgodkännanden. Behandling av ansökningar och fattandet av beslut om typgodkännanden överförs stegvis till VTT från och med den 1.9.2006. Man ville utkontraktera typgodkännandeverksamheten i sin helhet till en statlig organisation, som har en mångsidig och bred erfarenhet av byggprodukter.

Ett beslut om typgodkännande givet av VTT har samma rättsliga status och verkningar som ett godkännandebeslut givet av miljöministeriet. I sin typgodkännandeverksamhet följer VTT de anvisningar för typgodkännande som miljöministeriet gett i förordningsform. Typgodkännandemärket som skall häftas på byggprodukter förblir oförändrat.

Typgodkännande är ett nationellt förfarande för godkännande av byggprodukter. Att ansöka om typgodkännande är frivilligt och en myndighet kan inte kräva att bara typgodkända produkter skall användas. Godkännande kan meddelas produkter som det har ställts krav på i Finlands byggbestämmelsesamling. Godkännande meddelas för en viss tid, högst fem år.

Typgodkännandeverksamheten överförs stegvis till VTT

Typgodkännandeverksamheten överförs stegvis till VTT i takt med att de tekniska anvisningarna för produktgodkännande blir färdiga och träder ikraft som miljöministerieförordningar. De första förordningarna träder ikraft den 1.9.2006, då VTT inleder typgodkännandeverksamheten för dessa produkter. Miljöministeriet fortsätter typgodkännandeverksamheten på områden som det inte ännu finns giltiga typgodkännandeförordningar för.

Målsättningen är att överföra typgodkännandeverksamheten i sin helhet till VTT före utgången av år 2008. Miljöministeriet ansvarar trots det även i fortsättningen för givandet och utvecklandet av typgodkännandelagstiftningen.

VTT har auktoriserats att inleda typgodkännande från den 1.9.2006 i följande produktgrupper:

- golvbeläggningar och ytkonstruktioner på golv
- vattenarmaturer
- avstängningsventiler
- kopparrör
- golvbrunnar
- avloppsrör och rördelar av polypropen
- samverkansplattor i stål och betong
- samverkansbalkar i stål och betong
- samverkansplattor i trä och betong
- byggskivor som används som vindförstyvning

Om de så önskar, kan företag från och med den 1.9.2006 överföra sådana typgodkännandeansökningar till VTT, som de redan tidigare har skickat till miljöministeriet.

Tillaggsuppgifter:

Regeringsrådet Sven-Eric Roman, miljöministeriet, tfn 050-3647 356, (09) 1603 9659, fö[email protected] Liisa Rautiainen, VTT, tfn 020 722 4920, fö[email protected]