Hyppää sisältöön
Media

Tomtbarometern 2013-2014: Det dåliga ekonomiska läget återspeglas på tomtmarknad

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 19.12.2013 8.09
Pressmeddelande -

Kommunförbundet, miljöministeriet och Byggnadsindustrin RT meddelar

Det dåliga allmänna ekonomiska läget och lågkonjunkturen inom byggbranschen återspeglas på tomtmarknaden. Efterfrågan på tomter har minskat i år och den väntas inte bli livligare nästa år. Men det finns utmaningar när det gäller att få utbud och efterfrågan att mötas. För kommunerna är bristen på finansiering för kommunalteknik det största problemet, medan det för byggfirmorna är de höga tomtpriserna. Ståndpunkterna framgår av miljöministeriets, Finlands Kommunförbunds och Byggnadsindustrin RT:s gemensamma tomtbarometer.

I år har efterfrågan på alla slags tomter för verksamhetslokaler minskat mest och byggandet av verksamhetslokaler ligger på en ovanligt låg nivå. Endast efterfrågan på tomter för flervåningshus med statligt stöd verkar ha ökat. Det är att vänta att den dalande efterfrågan på tomter jämnar ut sig eller nedgången avstannar år 2014. Kommunerna och byggfirmorna har samma syn på förändringarna och utvecklingen i efterfrågan.

Kommunerna och byggfirmorna är också ense om att det råder brist på jämvikt mellan utbud och efterfrågan i regionerna. Däremot tycker kommunerna att utbud och efterfrågan motsvarar varandra någorlunda i fråga om bostadstomter, medan byggfirmorna anser att utbudet av tomter för flervåningshus och radhus är för knappt. När det gäller tomter för verksamhetslokaler upplever både kommunerna och byggfirmorna att utbudet av affärstomter nära centrum inte motsvarar efterfrågan.

Det knappa utbudet syns främst i och kring centrum samt i städer med över 50 000 invånare. På områden för kompletteringsbyggande och på nya detaljplaneområden i randområden svarar tomtutbudet bättre mot efterfrågan. Bristen på byggbar tomtmark är stor särskilt i metropolområdet.

I de flesta kommuner anser man att det finns tillräckligt med egnahemstomter i förhållande till efterfrågan. I stora kommuner kunde utbudet som helhet vara rikligare, men allmänt taget är tomtutbudet tillräckligt. Många tillfrågade ansåg att utbudet av egnahemstomter är rikligt, särskilt i kommunens randområden.

Byggfirmorna ansåg att de alltför specificerade detaljplanerna är den allra största utmaningen på tomtmarknaden. Ett stort problem i kommunerna är att privatägda tomter borde få disponeras för byggande.

Tomtpriserna väntas inte stiga mycket under de kommande 12 månaderna. Kommunerna och byggfirmorna är inne på samma linje när det gäller prisutvecklingen. Jämfört med resultaten i tomtbarometern från 2010 ligger den största skillnaden i de ytterst försiktiga förväntningarna i fråga om efterfrågan på tomter och prisutvecklingen.

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen understryker betydelsen av ett tillräckligt utbud av tomter till rimligt pris. Det gynnar den ekonomiska tillväxten och är en förutsättning för en fungerande konkurrens inom byggbranschen.

– I enlighet med regeringens strukturpolitiska program får privatpersoner sälja mark till kommunen skattefritt till utgången av 2014. Skattefriheten erbjuder kommunerna allt bättre möjligheter att förvärva mark och investera i kommunalteknik. Nu lönar det sig särskilt för kommunerna i Helsingforsregionen att producera tomter till rimligt pris, så att de mål för planläggning och bostadsproduktion som staten och kommunerna i metropolområdet har beslutat om ska uppnås. Jag anser det vara viktigt att de fastställda målen också förverkligas på konkret plan – framför allt i form av tillräckliga tomtreserver och byggande av bostäder”, konstaterar Viitanen.

Miljöministeriet, Finlands Kommunförbund och Byggnadsindustrin RT rf följer utvecklingen på tomtmarknaden i Finland. Den nyligen publicerade barometern besvarades av tomtexperter i 125 kommuner och 39 företrädare för husbyggnadsindustrin, av vilka de flesta opererar i hela landet.

Närmare upplysningar:

Matti Holopainen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund, 050 563 4622, fornamn.efternamn(at)kommunforbundet.fi

Kim Kaskiaro, divisionschef, Byggnadsindustrin RT, 050 548 1691, fornamn.efternamn(at)rakennusteollisuus.fi

Jyrki Hurmeranta, lagstiftningsråd, miljöministeriet, 0400 143 952, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi