Hyppää sisältöön
Media

Statsrådet fastställde landskapsplanen för Egentliga Tavastland

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 28.9.2006 12.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag fastställt landskapsplanen för Egentliga Tavastland. Planen täcker hela landskapets område och omfattar alla slag av områdesanvändning. Den nya landskapsplanen ersätter den regionplan som har gällt hittills.

I landskapsplanen skapas förutsättningar för en samhällsstruktur som stöder sig på spårbunden trafik. Landskapsplanen omfattar de urbana regionerna kring Tavastehus, Riihimäki och Forssa, och där ingår de principlösningar på lång sikt som gäller trafik och tjänster. Landskapsplanen anger vidare de områden som är värdefulla med tanke på vården av kulturlandskapet, naturvärdena och den byggda miljön, och planen innehåller också ett nätverk av regionala rekreationsområden.

Fastställandet av landskapsplanen fördes över från miljöministeriet till avgörande i statsrådet, eftersom jord- och skogsbruksministeriet motsatte sig fastställelsen. Jord- och skogsbruksministeriet ansåg nämligen att annan områdesanvändning än sådan som direkt betjänar jord- och skogsbruket inte skulle anvisas till jord- och skogsbruksområdena. Ministeriet ansåg därutöver att planen var alltför detaljerad och att den stod i strid med den speciallagstiftning som gäller näringarna.

Statsrådet anför i sitt beslut att landskapsplanen också i fråga om jord- och skogsbruksområdena skall ta upp frågor som gäller vården av landskapet, naturvärdena och kulturmiljön, hållbart nyttjande av de resurser som marksubstanserna utgör samt om det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. Statsrådet ansåg vidare att markägarnas rättsskydd kan förutsätta att planen är mer detaljerat utformad än vanligt, särskilt i de fall där den innehåller begränsningar i fråga om byggande samt skyddsbestämmelser som direkt påverkar markägarna. Dessutom ansåg statsrådet att de juridiska verkningarna av landskapsplanen inte strider mot den speciallagstiftning som gäller näringarna.

I landskapsplanen för Egentliga Tavastland lämnades skyddsbestämmelserna för rekreations- och friluftsområden samt jord- och skogsbruksdominerade områden med särskilda miljövärden utan fastställelse. Därutöver fastställdes inte heller de sex vattentäkter som hade anvisats till Kaukolannummi och Pernunnummi, vilka ingår i nätverket Natura 2000, eftersom verkningarna av vattentäkterna på nätverket Natura 2000 inte hade undersökts. På samma grunder lämnades torvtäktsområdet Uraaninsuo delvis utan fastställelse. Tre reserveringar för grus- och sandtäktsområden lämnades utan fastställelse på grund av deras verkningar på grundvattnet. Inte heller fastställde statsrådet den föreslagna höjningen av funktionsklassen för stamväg 54 och vissa förbindelsevägar.

I samband med fastställelsen gjordes, med landskapsförbundets samtycke, en smärre ändring i anteckningen om vårdbiotop som innebär att det huvudsakliga bruksändamålet för dessa områden och helheter inte är skydd utan i stället jord- och skogsbruk.

Genom beslutet att fastställa planen avgjordes samtidigt de 29 besvärsärenden som gällde godkännandet av landskapsplanen; huvuddelen av besvären förkastades.

I fråga om de geologiskt värdefulla områdena hade det lämnats in 11 besvärsskrivelser som gick ut på att utredningarna om dessa områden var bristfälliga och att förfarandet för växelverkan och beslutsfattande varit felaktigt. I fyra fall gällde besvären sådana reserveringar för täkt av grus och sand, stenmaterial eller torv som ansågs äventyra skyddet av grundvattnet.

I fyra fall överklagades anteckningar om vägdragningen eller om behov av vägtrafikförbindelse. I två fall gällde besvären beteckningen av Keihäsjärvi i Loppi som ett område som kräver ytterligare utredning. Reserveringarna för industri- och arbetsplatsområden överklagades i två fall.

Dessutom anfördes besvär över reserveringarna för naturskyddsområden och vattenområden samt användningen av stränderna. I två av besvärsskrifterna ingick påståenden om att beslutsförfarandet varit felaktigt. Banförvaltningscentralen klagade över att Hikiä järnvägsstation i Hausjärvi hade försetts med beteckningen "värdefull byggd miljö", och Forststyrelsen över de vattentäkter som hade placerats i områden som ingick i nätverket Natura 2000.

Ytterligare uppgifter: Regionplaneringsrådet Ulla Koski, miljöministeriet, tel. (09) 1603 9359, 050 3006 358