Hyppää sisältöön
Media

Samarbetet inom oljebekämpningen i Finland fungerar exemplariskt

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 27.10.2006 7.40
Pressmeddelande -

Miljöminister Jan-Erik Enestam är mycket nöjd med samarbetet mellan myndigheterna vid oljebekämpning. Enestam talade i dag vid ett evenemang där oljebekämpningsutrustningen på fartyget för yttre sjöbevakning Tursas presenterades. Han anser att Finlands modell är unik i hela världen. "I många länder har man varit intresserad av vårt sätt att arrangera oljebekämpningen i smidig samverkan mellan flera olika myndigheter. Att oljebekämpningen fungerar så bra hos oss beror inte enbart på det goda samarbetet utan också på våra flexibla kombinationsfartyg som kan användas till annat när det inte finns några oljeskador att bekämpa", framhöll Enestam.

"Oljebekämpningsfartygen ligger inte vid kaj och väntar på att en av de sällsynta oljeskadorna ska inträffa, utan statens marina myndigheter använder dem till andra viktiga ändamål. De stora fartygen för yttre sjöbevakning Merikarhu, Tursas och Uisko har dessutom mycket bra startberedskap eftersom de patrullerar på öppna havet. En orsak till att regeringen valde att inte skaffa någon kombiisbrytare var att den mer än halva året skulle ha legat vid kaj - sysslolös men ändå i beredskapstillstånd. Vi stannade för det alternativ som totalt sett var ekonomiskt förmånligast och Finlands miljöcentral inhandlar därför i samarbete med marinen ett kombinationsfartyg som utrustas för oljebekämpning. Det här är till fördel också för skattebetalarna", påpekade Enestam.

Finlands miljöcentral Syke är den instans som svarar för bekämpningen av stora oljeskador i havsområdet. Normalt har Syke inte ett enda oljebekämpningsfartyg till sitt förfogande. De statliga fartyg som är utrustade för oljebekämpning förvaltas och nyttjas av andra marina myndigheter. Marinen förfogar över två fartyg. Gränsbevakningen disponerar tre egentliga bekämpningsfartyg och dess tre mindre farkoster för yttre sjöbevakning är dessutom försedda med oljelänsar. Rederiverket (dvs. Sjöfartsverket) disponerar nio farledsfartyg som är utrustade för oljebekämpning. "Syke ansvarar ju för oljeskadebekämpningen och när en oljeskada inträffar står vid behov hela den här flottan med manskap och allt till Sykes förfogande", påpekade Enestam belåtet.

"Ett annat praktiskt exempel på det utmärkta samarbetet mellan myndigheterna i branschen är flygövervakningen av oljeutsläppen. Gränsbevakningens Dornierplan för spaning från luften har den utrustning som behövs för att oljeutsläppen ska gå att upptäcka. Tidigare har gränsbevakningen utfört övervakningen för Sykes räkning. Men nu i våras när den nya avgiften för utsläpp av olja infördes - det vill säga det nya systemet för påföljder vid olagliga oljeutsläpp - fick Syke en ännu mer självständig och ansvarsfull roll", berömde Enestam.

I den finländska modellen ingår dessutom de kommunala räddningsverken som mycket aktivt bekämpar oljeskador vid kusten och i skärgården. De kommunala regionräddningsverken kan också vid behov få tillgång till statens oljebekämpningsfartyg och annan bekämpningsutrustning. De statliga myndigheterna underställs då kommunens räddningschef som leder bekämpningsarbetena.

Rysslands oljetransporter på Finska viken ökar på ett oroväckande sätt, vilket ställer ännu större krav på de myndigheter som svarar för bekämpningen av oljeskador. Staterna i Östersjöregionen ägnar sig regelbundet åt gemensamma övningar i att bekämpa oljeskador, både nationellt och internationellt.

Enligt Enestam har oljebekämpningsträningen stor betydelse inte bara för de ledande inom de olika myndighetsinstanserna utan också för befälet och manskapet på de fartyg som står för det praktiska bekämpningsarbetet. "Stora oljekatastrofer är sällsynta - och vi får hoppas att de förblir sällsynta också framöver - men detta ställer stora krav på samarbetet mellan myndigheterna. Jag tror att samverkan mellan miljömyndigheterna, gränsbevakningen, de övriga staternas marina myndigheter och regionräddningsverken också i fortsättningen kommer att fungera öppet, konstruktivt och effektivt", framhöll Enestam.

Närmare uppgifter

Miljöråd Olli Pahkala, miljöministeriet,
tfn (09) 1603 9737, 050 525 0891

Christian Sjöstrand, specialmedarbetare,
tfn (09) 1603 9302, 050 599 7876