Hyppää sisältöön
Media

MOSSE-seminariet samlade kunskap om biologisk mångfald som grund för beslutsfatt

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 6.9.2006 9.00
Pressmeddelande -

Vid forskningsseminariet som ordnats av forskningsprogrammet för biodiversitet (MOSSE) har man i rekordartat bred omfattning behandlat forskning kring både skogarnas och jordbruksmiljöernas biologiska mångfald. Seminariet som ordnades på Hanaholmen i Esbo avslutas idag. Genom forskningen har man bland annat fått information som kan användas vid kommande beslutsfattande om skogsskydd, funnit tusen arter som är nya för Finland och producerat praktiska hjälpmedel för skydd och vård av jordbruksmiljöernas biodiversitet.

Enligt forskningsrapporten "METSOn jäljilla" (I METSO:s fotspår), som publicerades på seminariet och som över 140 forskare bidragit till, hjälper ekonomiskogarnas värdefulla livsmiljöer enbart en del av ekonomimiljöernas arter. Att spara livsmiljöer är effektivast vid upprätthållandet av biodiversiteten för arter som hör till livsmiljöer med liten areal, såsom källor. Däremot verkar skyddsobjekt med liten areal inte ha nämnvärd betydelse för skyddet av moarnas utrotningshotade arter.

Enligt en utvärdering av Metla och Syke samt undersökningar av Helsingfors, Uleåborgs och Jyväskylä universitet om METSO-programmets styrmetoder, såsom naturvärdeshandel och offerttävlingar, kan nya metoder och utvecklad skogsvårdspraxis möjligtvis ge effektiva lösningar för tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Skogsägarnas intresse att delta i frivilligt skogsskydd är rätt omfattande, och betydande mängder skog kunde fås inom ramen för skyddet på detta sätt. De nya metoderna erbjuder skogsägarna ett alternativt sätt att få sin utkomst från skogarna som kompletterar andra former av skogsanvändning.

Vid forskningsprogrammet för bristfälligt kända och hotade skogsarter (PUTTE), i vilken många forskningsinstitut och universitet deltagit, har man hittat mer än 1000 arter som är nya för Finland. Det har även varit möjligt att komplettera Finlands artförteckning med helt och hållet nya släkten. Under programmet har man beskrivit cirka 170 arter som är nya för vetenskapen. Därtill har man fått betydande ny information om arternas utbredning och livsstil.

Avsikten med jordbruksdelen i forskningsprogrammet för biodiversitet (MOSSE) var att finna så praktiska och kostandseffektiva lösningar som möjligt för vård av jordbruksmiljöernas biologiska mångfald på gårdsnivå. Ett resultat av programmet var den riksomfattande banken för betesmark www.laidunpankki.fi genom vilken boskapsägare som är intresserade av landskapsvård kan hitta markägare som besitter värdefulla betesmarker.

På hösten utkommer en guide om ängar för jordbrukare och markägare, där det ges praktiska råd för skötseln av ängar och andra traditionsbiotoper. Med hjälp av forskningsresultaten har man även preciserat vården av traditionsbiotoper inom ramen för lantbrukets miljöstöd under den kommande perioden.

Under seminariets tredje dag fördes även en allmännare diskussion om betydelsen av forskning kring biologisk mångfald.

"En tillräcklig kunskapsbas är en hörnsten för biologisk mångfald och hållbart skydd och användningen av naturen, men problemen inom skyddet av biodiversiteten löses inte enbart genom kunskap. Det behövs en fungerande växelverkan mellan aktörerna på det praktiska planet. Därtill borde man belönas samhälleligt för att skydda mångfalden - om det sedan vore genom ett offentligt erkännande, synlighet eller ekonomiska förmåner", sammanfattade professor Mikael Hilden vid Finlands miljöcentrals forskningsavdelningen dagens skörd.

Tilläggsuppgifter:

Äldre forskare Paula Horne, Metla, tfn 010 211 2220, 050 391 2220. Äldre forskare Kimmo Syrjänen, Finlands miljöcentral, tfn 040 583 5747. Projektchef Antti Otsamo, miljöministeriet, tfn 09 160 52805, 040 534 8098. Projektchef Mikko Kuusinen, miljöministeriet, tfn 09 160 39350, 050 345 0582