Hyppää sisältöön
Media

Miljöministeriet tillsätter arbetsgrupp för att återställa natur

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 5.3.2014 9.36
Pressmeddelande -

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta för att förbättra tillståndet hos skadade ekosystem. Genom arbetet genomförs strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i Finland, som antagits av statsrådet. I strategin och handlingsprogrammet fastställs att Finland ska delta i uppnåendet av det världsomspännande målet, dvs. att återställa minst 15 procent av de skadade ekosystemen fram till 2020. Målen i den internationella konventionen om biologisk mångfald ligger som grund för detta.

Med ekosystem avses funktionella enheter av levande och icke-levande natur, t.ex. myrar eller skogar. Fungerande ekosystem som uppvisar mångfald förser samhället med väldigt viktiga, eller rentav oumbärliga, tjänster och fördelar – ett exempel är att ekosystemen stävjar klimatförändringen och underlättar anpassningen till den. Genom att återställa natur som försämrats kan man trygga de livsviktiga ekosystemtjänsterna också i framtiden.

"Målet är att stoppa förlusten av naturliga livsmiljöer och att i betydande grad också förhindra försämring och splittring av dem", beskriver överdirektör Timo Tanninen vid miljöministeriet.

Arbetsgruppen ska före utgången av 2014 ta fram ett förslag på hur restaureringsmålet kan förverkligas. I förslaget tas det ställning till bl.a. urvalskriterierna för de objekt som ska återställas, och det dras upp riktlinjer för de behov, metoder och tidsperspektiv som är förknippade med återställandet av försämrade ekosystem.

"De internationella överenskommelserna som ligger till grund för arbetet är flexibla och lämnar gott om spelrum för det nationella genomförandet. Restaureringen bör riktas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, och det bör också tas hänsyn till det nationella utgångsläget", säger överdirektör Juha Ojala vid jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetet utförs i samarbete mellan miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet och med hjälp av en bred grupp av sakkunniga. Även alla intressegrupper ska höras. Arbetsgruppens ordförande, professor Janne Kotiaho vid Jyväskylä universitet, efterlyser praktiska och innovativa restaureringsmetoder och realistiska tidtabeller. "Det internationellt fastställda målet om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden senast 2020 är i mitt tycke orealistiskt. Men även om arbetsgruppens tidtabell är stram kommer vi säkert att kunna ta fram ett förslag med förnuftigt innehåll och lämplig tidtabell".

Mer information

Arbetsgruppens ordförande, professor Janne Kotiaho, Jyväskylä universitet,
tfn 050-594 68 81, [email protected]

Miljörådet Aulikki Alanen, miljöministeriet,
tfn 0295 250 333, [email protected]

Pressmeddelandet på miljöministeriets webbplats (www.ym.fi) innehåller två bilder som medierna kan använda.