Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelualueiden hoitoa ja hallinnointia ehdotetaan yhtenäistettäväksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2006 7.42
Tiedote -

Valtionhallinnon luonnonsuojelutehtäviä aiotaan jatkossa hoitaa nykyistä tehokkaammin ja virtaviivaisemmin. Ensi vaiheessa olisi kiireellisintä tarkistaa alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen luontopalvelujen välistä työnjakoa ja madaltaa näiden toimijoiden välistä raja-aitaa. Luonnonsuojeluhallinnon tuottavuutta pohtinut selvitysmies Eero Kaakinen luovutti tänään selvityksensä tulokset ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvelle. Selvitysmies on tehnyt ehdotuksensa tiiviissä vuorovaikutuksessa hallinnon henkilöstön kanssa.

Luonnonsuojeluhallinto on Hautojärven mukaan kauan ollut tiukoilla suuren työmäärän vuoksi, mikä johtuu paljolti EU direktiivien ja asetusten toimeenpanosta.

"Organisaation ja toiminnan merkittävä kehittäminen on näiden pitkien työprosessien vuoksi jäänyt taka-alalle. Nyt on kuitenkin katsottava luonnonsuojelun kenttää kokonaisuutena ja ryhdyttävä laajaan toiminnan kehittämiseen", korosti Hautojärvi.

Eero Kaakisen selvitys on työn ensimmäinen vaihe.

"Se tarjoaa hyvän pohjan jatkotyölle. Lausuntokierroksen jälkeen uudistuksissa edetään nopeasti. Näin luonnonsuojelutehtävien hoito ja ihmisten jaksaminen pystytään tulevaisuudessa turvaamaan. Selvitys on myös osa ympäristöministeriön tuottavuusohjelmaa", totesi kansliapäällikkö Hautojärvi selvityksen luovutustilaisuudessa tänään.

Työnjakoa tarkennetaan

Selvitysmiehen raportti sisältää 19 ehdotusta sekä kannanottoja, jotka tähtäävät nykyisten hallinnon organisaatioiden välisen työnjaon tarkistamiseen sekä ympäristöministeriön tulosohjauksen tehostamiseen. Myös ääripään vaihtoehtoa - erillisen luonnonsuojeluviraston perustamista - on tarkasteltu. Malli on kuitenkin hylätty tuottavuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan huonona.

Käytännössä työnjaon tarkistaminen merkitsisi muun muassa sitä, että kansallis- ja luonnonpuistojen ja yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoito ja palveluiden rakentaminen ja muut käytännön työt keskitettäisiin yhdelle organisaatiolle, joka olisi Metsähallituksen luontopalvelut. Alueelliset ympäristökeskukset, jotka nyt hoitavat yksityismaiden luonnonsuojelualueita, keskittyisivät jatkossa luonnonsuojelun hallintoon, kehittämiseen sekä alueiden käytön ja hoidon yleissuunnitteluun.

Myös Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden ja tutkimusmetsien hallinta ja hoito siirtyisivät Metsähallituksen luontopalveluille. Metlan luonnonsuojelualueista tunnetuin on ehkä Kolin kansallispuisto. Tutkimusmetsien hallinnointia ratkotaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä. Jos alueet siirtyisivät Metsähallituksen luontopalvelujen hoitoon, tutkimustyön edellytykset siirtyvillä alueilla tulisi ehdotuksen mukaan turvata.

Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan ympäristöministeriön tulee voida tulosohjata kaikkia luonnonsuojeluhallinnon tutkimus- ja asiantuntijapalveluyksiköitä. Käytännössä tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että ympäristöministeriö ohjaisi jatkossa Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksen sitä osaa, joka koskee luonnon monimuotoisuutta. Myös ympäristöministeriön ja Luonnontieteellisen keskusmuseon välille olisi luotava ohjaussuhde. Suomen ympäristökeskuksen eli SYKE:n asemaa luonnonsuojelun asiantuntijatehtävissä tulee selvityksen mukaan nykyisestään selvästi vahvistaa.

Valtion ympäristönsuojelutehtävien organisointia on jo aiemmin tarkasteltu tehokkuuden ja paremman palvelun näkökulmasta. Selvitysmiehet Heikki Teräsvirta ja Risto Timonen päätyivät tuoreessa esiselvityksessään ehdottamaan kolmen ympäristökeskusten yhteistoiminta-alueen perustamista eräiden ympäristönsuojelun tehtävien ja asiantuntemuksen keskittämiseksi. Luonnonsuojeluhallinnon näkökulmasta nelijako tai viisijako olisi kuitenkin järkevämpi.

Luonnonsuojelun tuottavuushankkeessa on arvioitu myös ehdotetun ratkaisun henkilöstövaikutuksia. Suuntaa-antavan arvion mukaan työnjaon selkeyttämisellä, toiminnan yhtenäistämisellä, erilaisten menettelyjen keventämisellä ja tutkimuksen ja asiantuntijapalvelujen paremmalla kohdentamisella voitaisiin saavuttaa noin 40 henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2011 mennessä. Näin säästyvistä henkilöresursseista noin puolet on tarkoitus suunnata hallinnonalan lisääntyviin ja uusiin tehtäviin.

Lisätietoja

Selvitysmies Eero Kaakinen, puh. 0400 181 175
Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, puh. (09) 1603 9592, 040 5061 172