Hyppää sisältöön
Media

Anvisningar för modellering och mätning av buller från vindkraftverk

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 28.2.2014 7.41
Pressmeddelande -

Miljöministeriet har publicerat tre anvisningar för hur buller från vindkraftverk ska dimensioneras och verifieras. Anvisningarna träder i kraft den 28 februari 2014 och gäller tills vidare.

Buller från vindkraftverk avviker från annat omgivningsbuller. Buller från kraftverken kan innehålla lågfrekvent, impulsartat, smalbandigt eller signifikant pulserande ljud, vilket gör det mer störande. Kraftverken fungerar bara en del av tiden med sin nominella effekt och då är deras bullerutsläpp som störst. Ljudet från ett vindkraftverk uppstår på en hög nivå, vilket påverkar dämpningen av ljudet när det fortplantar sig längre ifrån kraftverket. Ljudet och ljudstyrkan varierar avsevärt beroende på väderförhållandena vid det föremål som utsätts för bullret.

Med anvisningen för modellering av buller från vindkraftverk dimensioneras skyddsavståndet mellan vindkraftverken och föremålet som utsätts för buller, såsom ett bostadsområde. Med hjälp av modelleringen kan man vid olika granskningspunkter beräkna de bullerzoner och bullernivåer som orsakas av vindkraftverkens verksamhet. Den ljudtekniska dimensioneringen är en del av den övriga planeringsprocessen och av godkännandeförfarandet för vindkraftsområdena.

Med anvisningen för mätning av bullernivån för vindkraftverk är det möjligt att utreda om bullernivån överstiger det angivna rikt- eller gränsvärdet. Anvisningen kan också utnyttjas som sådan eller tillsammans med övriga ljudtekniska myndighetsanvisningar då buller från vindkraftverk orsakar störningar i miljön eller inne i byggnader.

Anvisningen för verifiering av bullerutsläpp från vindkraftverk kan användas för att bevisa det garantivärde som tillverkaren har gett om vindkraftverkets ljudstyrka. På så sätt förbättras pålitligheten och genomskådligheten i dimensioneringen. Anvisningen för mätning kan också användas för att mäta de utgångsvärden som används i bullermodelleringen.

En förordning av statsrådet om bullernivåer för vindkraftverk är under beredning, i den fastställs decibelgränserna som gäller buller för vindkraftverk och de områden som riktvärdena tillämpas på. De anvisningar som nu ges stöder verkställandet av förordningen. Till exempel görs dimensioneringen av skyddsavståndet med en modellering enligt anvisningen i fortsättningen utgående från förordningen som är under beredning. Med hjälp av anvisningarna för mätning av vindkraftverkens bullernivå kan man mäta om bullernivån överstiger det decibelvärde som anges i förordningen.


Ytterligare information

Miljörådet Ari Saarinen, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 0295 250 257, [email protected]