Luonnon monimuotoisuuden kansainvälisten asioiden asiantuntijatyöryhmä 2023-2026

Luonnon monimuotoisuuden kansainvälisten asioiden asiantuntijatyöryhmä 2023-2026

YM009:00/2023 Kehittäminen

Kansainvälisiä biodiversiteettiasioita käsittelevän työryhmän tehtävänä on edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä kansainvälisillä areenoilla. Asiantuntijatyöryhmä on toiminut luonnon monimuotoisuuden työryhmän alaisuudessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Asiantuntijatyöryhmä seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvään kansainväliseen toimintaan, sovittaa yhteen kansainvälisiin luonnon monimuotoisuussopimuksiin liittyviä tehtäviä, edistää synergioita niiden välillä, sopimusten raportointia ja valmistelee Suomen osallistumista kansainvälisiin kokouksiin. Asiantuntijatyöryhmä seuraa sopimuksiin liittyvää Euroopan unionin toimintaa ja valmistelee Suomen osallistumista siihen.

Laaditut kansalliset linjaukset ja raporttiluonnokset hyväksytään työryhmässä ennen niiden toimittamista kansainväliseen käyttöön. Lisäksi biodiversiteettisopimusten (CBD, CITES, CMS, FAO/ITPGRFA, IPPC, Ramsar, WHC, IWC) ja alueellisten biodiversiteettitoimintaohjelmien (kuten CAFF, PMN) sekä biodiversiteettisopimuksen pöytäkirjojen (Nagoyan ja Cartagenan) vastuuvirkamiehet Suomessa osallistuvat työryhmän työhön.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on:
1) valmistella Suomen osallistumista biodiversiteettisopimuksia koskeviin kansainvälisiin kokouksiin,
2) työstää Suomen kansainvälisiä tavoitteita biodiversiteettisopimuksen uuden kansainvälisen kehyksen (Kunming-Montreal luonnon monimuotoisuuskehys) ja päätösten mukaisesti, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön eduista ja käytännöistä, sekä
3) lisätä luonnon monimuotoisuuden toteutusta tukevaa kansainvälistä yhteistyötä ministeriöiden ja eri sidosryhmien kesken.
Asiantuntijatyöryhmän tulee myös arvioida laatimansa esityksensä vaatimat voimavarat.

Tiivistelmä

Kansainvälisiä biodiversiteettiasioita käsittelevän työryhmän tehtävänä on edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä kansainvälisillä areenoilla. Asiantuntijatyöryhmä on toiminut luonnon monimuotoisuuden työryhmän alaisuudessa.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriö asetti toimikaudelle 28.2.2017–31.12.2021 työryhmän, jonka tehtävänä oli edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutusta.

Työryhmä puolsi kokouksessaan 8.12.2021 asiantuntijatyöryhmän asettamista nykyisessä kokoonpanossa 31.12.2022 saakka. Kansainvälisten biodiversiteettiasioiden työryhmä oli aiemmin asetettu ajalle 20.6.2017–31.12.2021. Työryhmä asetettiin uudelleen vuoden 2022 loppuun saakka.