Skip to content
Media

Förslaget till ny klimatlag överlämnas till riksdagen – målet om klimatneutralitet 2035 tas in i lag, utsläppsminskningsmål även för kommande årtionden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 13.35
Pressmeddelande

Den 3 mars godkände regeringen en proposition med förslag till ny klimatlag. Klimatlagen reformeras för att Finlands mål om klimatneutralitet 2035 och klimatmålen på internationell nivå och EU-nivå ska kunna nås. Utöver målet om klimatneutralitet ställer lagen även upp utsläppsminskningsmål till 2030, 2040 och 2050. I den nya lagen finns också bestämmelser om olika klimatpolitiska planer, och lagen utvidgas till att gälla markanvändningssektorn. Till lagen fogas också ett mål att stärka kolsänkorna.

”Klimatlagen är regeringens mest framträdande klimatbeslut med störst inverkan. Den säkerställer att målet om klimatneutralitet 2035 bevaras och att klimatarbetet fortsätter över valperioderna. Klimatlagen ger också företagen en stark signal om att det lönar sig att investera i rena lösningar i Finland. Jag är särskilt stolt över att klimatlagen har utarbetats i ett nära samarbete med forskare, och att de mål som ställs upp i lagen grundar sig på vetenskapliga rekommendationer”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

”Finlands mål att bygga upp en fossilfri välfärdsstat hänför sig inte bara till klimatkrisen utan också till säkerhetspolitiken. Ju snabbare vi blir oberoende av fossila bränslen, desto bättre är det för klimatet och för säkerheten i Finland och hela Europa”, fortsätter minister Kari.

Den gällande klimatlagen trädde i kraft 2015 och innehåller utsläppsminskningsmål endast till 2050. I den nya klimatlagen ingår utsläppsminskningsmål till 2030 och 2040 utifrån Finlands klimatpanels rekommendationer, och målet till 2050 har uppdaterats. Målet är att minska utsläppen med 60 procent till 2030, med 80 procent till 2040 och med 90 procent till 2050, dock med sikte på en nivå på 95 procent, jämfört med 1990 års nivå.

Den nya klimatlagen avses träda i kraft den 1 juli 2022.

Klimatpolitiska planer är de viktigaste verktygen med sikte på målen

För att utsläppsminskningsmålen ska nås innehåller klimatlagen också bestämmelser om riksomfattande klimatpolitiska planer för minskade växthusgasutsläpp och för anpassning till klimatförändringar i Finland.

I lagen föreskrivs det om en klimatpolitisk plan på medellång sikt, en nationell plan för anpassning till klimatförändringar och en långsiktig klimatpolitisk plan. Ytterligare en plan som ska göras upp enligt den reviderade lagen är en klimatplan för markanvändningssektorn. Kolsänkor och utsläpp från markanvändning omfattas i fortsättningen av klimatlagen, och i lagen ingår ett nytt mål att stärka sänkorna. Avsikten är att alla klimatpolitiska planer ska bidra till att säkerställa rättvisa klimatåtgärder och en hållbar utveckling.

I lagen föreskrivs det dessutom om uppföljning av genomförandet av planerna, vilket innebär att statsrådet ska följa upp Finlands klimatmål och besluta om eventuella ytterligare åtgärder för att nå dem.

I samband med reformen utvecklas den klimatårsberättelse som årligen lämnas till riksdagen så att den blir mer omfattande till sitt innehåll. Också allmänheten ska informeras bättre än tidigare om i vilken riktning utsläppsutvecklingen går och om klimatåtgärderna är tillräckliga.

Samiskt klimatråd ska ta ställning till klimatfrågor ur samekulturens perspektiv

Vid beredningen av klimatlagen har man särskilt velat beakta grupper som är sårbara för klimatförändringar och grupper som vanligtvis inte blir hörda under lagberedningen, såsom barn och unga. Samer har hörts i särskilt stor utsträckning, eftersom klimatförändringarna framskrider snabbare på de nordliga breddgraderna. Samernas näringar och kultur är särskilt sårbara för klimatförändringar.

I och med den nya klimatlagen inrättas det ett samiskt klimatråd i Finland. Rådet ska vara ett oberoende expertorgan som producerar information och uttalar sig om de klimatpolitiska planerna ur samekulturens perspektiv. Dessutom förpliktar lagen myndigheterna att förhandla med sametinget i samband med att planerna görs upp.

Klimatlagen kompletteras med kommunernas klimatplaner i höst

Hösten 2021 fastställde regeringen vid budgetförhandlingarna att det i lagstiftningen ska tas in en skyldighet för kommunerna, regionerna eller landskapen att göra upp en klimatplan. En kompletterande regeringsproposition som gäller bland annat detta ska överlämnas till riksdagen i höst. Avsikten är också att samtidigt föreskriva om ändringssökande. En utredning om detta färdigställs i mars.

Ytterligare information:

Milja Henttonen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare (begäran om intervjuer med ministern)
tfn 050 599 3094
[email protected]

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 185
[email protected]

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare
miljöministeriet
tfn 0295 250 225
[email protected]