Skip to content
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade koldioxidsnålt byggande
Livscykelgranskning i nyckelposition när det gäller att främja koldioxidsnålt byggande

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.12.2021 14.07 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 8.38
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade i torsdags koldioxidsnålt byggande. Som konkreta åtgärder för att främja koldioxidsnålt byggande lyfte man i synnerhet fram granskning av byggnaders utsläpp under hela deras livscykel, markanvändningsplanering och samhällsstruktur samt satsningar på forskning och utveckling. Ordförande för mötet var Terhi Lehtonen, statssekreterare för miljö- och klimatministern, och Sara Nyman, medlem i Allianssis grupp de ungas Agenda.

Matti Kuittinen, specialsakkunnig på miljöministeriet, inledde med ett anförande om framtiden för koldioxidsnålt byggande och om en färdplan. Byggnadsindustrin RT:s verkställande direktör Aleksi Randell framförde en kommentar. Både Kuittinen och Randell betonade i sina anföranden byggmaterialens koldioxidavtryck och behovet av innovationer. 

På rundabordsforumet lyfte man även fram en ändring av perspektivet för utsläppsminskningsåtgärder från enbart byggnadens energiprestanda till utsläpp under byggnadens hela livscykel. En utvidgning av granskningen från enskilda byggnader till större områden betonades också.

Det ansågs viktigt att träbyggandet ökar i synnerhet inom det offentliga och industriella byggandet, men samtidigt betonades det att man bör sträva efter att snabbt minska alla byggnadsmaterialutsläpp. Samhällsstrukturen kan antingen underlätta eller försvåra en klimatklok livsstil. Det borde också utvecklas en bedömning av koldioxidavtrycket på planläggningsnivå. Också växelverkan mellan byggnader och energisystem, smarta lösningar och sektorintegration bör främjas.

”Kommunerna skapar genom sina markanvändnings- och planläggningsbeslut grunden för koldioxidsnålt byggande”, konstaterade Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

"I fortsättningen är det väsentligt hur byggnader kopplas till klimatneutrala energisystem. Där det är möjligt lönar det sig för byggnader att kopplas till värmenät, där de kan få förnybar energi från olika källor och spillvärme från byggnaderna kan tas tillvara och utnyttjas ", sade Energiindustrins verkställande direktör Jukka Leskelä.

Koldioxidsnålt byggande ska påskyndas genom stödåtgärder och exporten av byggkompetens ska främjas

Vid rundabordsforumet ansågs det viktigt att förnybar energi, energieffektivitet och hållbara val av uppvärmningssätt påskyndas genom olika stödsystem. 

”Det kostar mer i investeringsskedet att bygga ett koldioxidsnålt och energieffektivt hus. Om man i byggnadsskedet måste pruta på kvaliteten, blir man under årens lopp tvungen att betala ett högt pris för uppvärmningen. Därför är det viktigt med förmånlig finansiering för investeringar i energieffektivitet”, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF.

I diskussionen behandlades också Finlands och de övriga nordiska ländernas pionjärskap när det gäller koldioxidsnålt byggande. Rundabordsforumet konstaterade att Finlands starka byggkompetens bör utvecklas ytterligare så att koldioxidsnålheten blir en exportprodukt och man samtidigt kan öka det finländska byggandets roll ute i världen. 

Mer information:

Erkki Perälä
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 465 8388
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik,
tfn 0295 250 185
[email protected]

Matti Kuittinen 
Specialsakkunnig, koldioxidsnålt byggande, 
tfn 0295 250 268
[email protected]

Emma Kari