Skip to content
Media

Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2018 4.55
Nyhet
Teemu Kuusimurto, miljöministeriets bildbank

Finnish Water Way är namnet på Finlands nya strategi för att skapa en värld med tryggad vattenförsörjning.

Strategin har tre prioriterade områden: hållbar utveckling och vatten, människan och vatten samt fred och vatten, och övergripande mål som gäller alla dessa. I strategin specificeras Finlands mål och metoder under varje prioriterat område.

Den nya strategin styr Finlands internationella åtaganden och åtgärder på vattenområdet och stöder samtidigt genomförandet av vattenmålet i Agenda 2030 (mål 6: säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla) med hjälp av internationellt samarbete.  

Till stöd för strategin utarbetas för varje regeringsperiod en handlingsplan som styr de nationella resurserna och genomförandet av strategin i praktiken.

Strategin har sammanställts i nära samarbete mellan fem ministerier: jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och miljöministeriet. Även andra intressegrupper, bland annat forskningsinstitut och det civila samhället, har varit engagerade. Beredningen vid ministerierna stöddes i synnerhet av Aalto-universitetet och Finlands vattenforum rf.