Skip to content
Media

IPBES söker nya medlemmar till sin tvärvetenskapliga expertpanel

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 13.38 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 14.41
Nyhet

Den mellanstatliga panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES ber medlemsstaterna nominera kandidater till sin expertpanel för dess kommande treårsperiod. Kandidaten ska ha en stark vetenskaplig bakgrund och erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan vetenskap och politik. Anmäl ditt intresse senast den 23 februari 2022.

Mandatperioden för IPBES expertpanel (Multidisciplinary Expert Panel) är på slutrakan, och IPBES ber medlemsstaterna utnämna nya kandidater till panelen för perioden 2022–2025. Expertpanelen ansvarar för arbetets vetenskapliga kvalitet i IPBES, det vill säga till exempel processerna för kollegial bedömning och involverandet av olika vetenskapsområden och sammanslutningar i arbetet. Expertpanelen är också vetenskaplig rådgivare vid IPBES plenarmöten. Kandidaterna förväntas ha en meriterad vetenskaplig bakgrund inom natur- och samhällsvetenskaper med särskild fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den valda medlemmen representerar inte sitt hemland eller sin region i expertpanelen, utan verkar i panelen genom sin personliga sakkunskap.

Miljöministeriet ansvarar för nomineringen av Finlands kandidat. Det är önskvärt att sökanden är en meriterad forskare som arbetar i Finland och har gedigen erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan vetenskap och politik. Förtrogenhet med arbetet inom IPBES räknas som merit. Sökanden ombeds anmäla sitt intresse till Olli Ojala (kontaktuppgifter nedan) senast onsdagen den 23 februari 2022 före kl. 23.00. Sökandena kontaktas inom kort efter att anmälningstiden gått ut. Bifoga din meritförteckning med publikationsförteckning i ditt meddelande och berätta varför du är ett bra val för uppgiften som expertpanelens medlem (dokumenten krävs även på engelska för att officiellt kunna bli nominerad). IPBES arbetar enligt pro bono -principen.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES inrättades 2012 och är ett oberoende mellanstatligt organ under FN. Dess uppgift är att stärka växelverkan mellan vetenskapen och politiken i frågor som gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster i syfte att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden samt trygga människans välfärd och en hållbar utveckling på lång sikt. IPBES utarbetar regionala och globala rapporter utifrån informationen om biodiversitet och ekosystemtjänster samt deras kopplingar, samlar och prioriterar vetenskaplig information till stöd för det politiska beslutsfattandet, främjar produktionen av ny information genom samarbete med forskarsamhället, beslutsfattare och finansiärer samt mobiliserar finansieringen enligt prioriteringarna. För närvarande hör 198 medlemsstater till IPBES. Miljöministeriet är Finlands kontaktpunkt.


Ytterligare information:

Olli Ojala
Miljöråd
[email protected]
tfn 029 525 0039

Marianne Aulake
Sekreterare för den nationella IPBES-arbetsgruppen, forskare
[email protected]