Aktuellt

Pressmeddelanden

Miljöministeriets förslag till statsbudgeten påskyndar slopandet av fossil energi

5.8.2022 10.20
MM
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2023 uppgår anslagen till sammanlagt 336 miljoner euro, vilket är 7,4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgetpropositionen för 2022. Ur Statens bostadsfond föreslås dessutom ett anslag på 293,9 miljoner euro för bostadsfinansieringsstöd.

Heikki Isotalo utnämns till Ohisalos nya specialmedarbetare

20.7.2022 11.20
MM
Politices magister Heikki Isotalo inleder sin tjänst som specialmedarbetare för miljö- och klimatminister Maria Ohisalo från och med måndagen den 1 augusti.

Utredning: Byggandet av flervåningshus av trä ökar något

15.7.2022 9.29
MM
Enligt utredningen som beställts av miljöministeriet ökar våningsytan och antalet höghuslägenheter av trä. Omkring 14 340 höghuslägenheter av trä är planerade. Trähöghusprojekt genomförs särskilt inom huvudstadsregionen, och av de övriga landskapen sticker Birkaland ut på ett positivt sätt.

Utredning av samernas traditionella kunskap om genetiska resurser

14.7.2022 9.01
MM
I projektet som finansieras av miljöministeriet utreds samernas traditionella kunskap om genetiska resurser. Inom projektet skapas också riktlinjer för hur samernas traditionella kunskap om genetiska resurser kan användas på ett rättvist sätt och med samernas samtycke. Projektet genomförs av Dierpmis ay.

EU:s miljöministrar diskuterar bekämpning av förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna

13.7.2022 7.29
MM
Vid EU:s informella miljöministermöte 13.7–14.7 görs förberedelser inför FN:s möten om biologisk mångfald och klimatförändringen och diskuteras miljökonsekvenserna av kriget i Ukraina och sakkunnighjälp från EU. Statssekreteraren Terhi Lehtonen företräder Finland vid mötet i Prag.

Utkasten till förordningar om minskning av olägenheterna av vissa plastprodukter på remiss

8.7.2022 15.16
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkasten till förordningar som anknyter till genomförandet av direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. I förordningarna föreslås till exempel separata avfallskärl för cigarettfimpar och en skyldighet att informera om de skadliga effekterna av plastprodukter för engångsbruk och om återanvändbara alternativ till dem. Dessutom förslås minimikrav för mottagning av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. Utlåtanden kan lämnas till och med den 19 augusti 2022.

Statsrådet fastslog sin ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag att ta in främjande av solenergi i det nya direktivet om byggnaders energiprestanda

8.7.2022 13.45
MM
Statsrådet välkomnar kommissionens förslag och anser att det är viktigt att främja solenergi inom EU.

Villkoren inom BSP-systemet förbättras – ändringarna träder i kraft i början av 2023

8.7.2022 10.53
MM
Republikens president Sauli Niinistö har i dag den 8 juli 2022 stadfäst lagar med syfte att förbättra villkoren inom bostadssparpremiesystemet. Syftet med de nya villkoren inom BSP-systemet är att främja möjligheterna till ägarboende för personer i olika livssituationer.

Förordning som begränsar användningen av fosfor på remiss

7.7.2022 15.18
JSM MM
En statsrådsförordning som begränsar användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande har i dag den 7 juli 2022 sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet. Den väsentligaste ändringen är att regleringen ska omfatta alla åkrar från och med 2023. Ett mål är också att fosforbelastningen på vattendragen ska minska och att fosforhalten ska gå ned i de åkrar där den är som högst, samtidigt som växternas behov av fosfor ska tillgodoses.

Regeringens proposition med förslag till lag om konstaterande av behörigheten hos byggnadsarbetare sänds på remiss

7.7.2022 9.53
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag till lag om obligatoriska behörighetsintyg enligt bygglagen för byggnadsarbetare. Lagen har samband med bygglagen som syftar till att underlätta den administrativa bördan inom byggnadstillsynen och förenhetliga tolkningen av behörigheten.